Tribo-Technology Lab

Tribotechnické laboratórium je organizačne začlenené do spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s., ktorá je samostatným právnym subjektom a tým je zabezpečená nezávislosť.

Laboratórium bolo vybudované ako odborné špecializované pracovisko diagnostického systému leteckých motorov prevádzkovaných ozbrojenými silami Slovenskej republiky (ďalej SR).

Prvé skúšané vzorky odobraté z mazacích systémov leteckých motorov boli v laboratóriu vyhodnotené počas skúšobnej prevádzky v roku 1997. V roku 1998 sa začala periodickým odoberaním a vyhodnocovaním vzoriek činnosť systému tribotechnického sledovania prevádzky leteckých motorov.

V laboratóriu sú v súčasnosti vykonávané analýzy skúšaných periodicky odoberaných z mazacích systémov leteckých motorov. Výsledky skúšok sú podkladom pre identifikovanie skutočného stavu konštrukčných častí stroja obmývaných skúšanou vzorkou aj pre identifikovanie skutočného stavu skúšanej vzorky. Na základe výsledkov týchto analýz sa spracováva odporučenie pre ich ďalšiu prevádzku.

Hlavným cieľom laboratória je dodržiavať deklarovanú presnosť vykonávaných skúšok a meraní a tým prispievať k zvyšovaniu efektívnosti i bezpečnosti prevádzky leteckej techniky.

The Tribo-technology laboratory is organizationally incorporated into the Letecké opravovne Trenčín, a.s., which is a separate legal subject that secures its independence.

The laboratory was built as a specialized workplace of the aircraft engine diagnostic system operated by Slovak Armed Forces.

During the test run in 1997, there were evaluated the first tested samples taken from lubrication system of the aircraft. In 1998, the tribo-technical tracking system for the aircraft engines began to be periodically sampled and evaluated.

Currently are in the laboratory carried out periodical analyzes from lubrication system of aircraft engines. The test results are basis for identifying actual state of machine parts occupied by the test sample and also for identifying the actual state of the sample itself. Based on the result of these analyzes is made a recommendation for their future operation.

The main objective of the laboratory is to keep states accuracy of the tests and measurements, thereby contributing to the improvement of the efficiency and safety of the operation of aviation technology.

Tribo-technology laboratory is competent to perform tests of lubricating oil, hydraulic fluids and oils used in refrigeration systems, express opinions and interpret test results in accordance to the scope of accreditation.

Testing Tribo-technology laboratory is laboratory with fixed scope of accreditation.

Management system of the Tribo-technology laboratory covers activities performed in permanent laboratories.

Currently the Tribo-technology laboratory performs testing also for other operators and for organizations in fields of diagnostic, that are missing technical equipment.

Management of the laboratory secure competency of all employees that are working with equipment, testing, evaluating the results and sign the test protocols.

The performance of all the work functions required to ensure laboratory activities requires the fulfillment of qualifications, professional experience and qualification requirements.

Technical leader of the Tribo-technology laboratory and quality manager is Mgr. Monika Šandorčínová. She is qualified to perform testing and approve the protocols.

Diagnostic specialist- engineer specialist in research and development Ing. Jaromír Beník is external employee qualified to express opinions, interpretations to each accredited test.

SCOPE OF ACCREDITTATION

Položka Objekt skúšky Zavedená metóda Ostatné špecifikácia (rozsah, neistota, účel, modifikácia/validácia, názory/inerpretácie, atď.)
Predmet/Matrica/Prostredie Vlastnosť/Parameter/Ukazovateľ/Analytika Princíp/Druh/Typ Označenie
1 Motorové oleje, hydraulické kvapaliny a špeciálne oleje používané v chladiacich systémoch Kinematická viskozita kapilárna STN EN ISO 3104 + AC (Interný predpis 103/39) názory/interpretácie
2 Bod vzplanutia v otvorenom tégliku podľa Clevelanda teplotná STN EN ISO 2592 (Interný predpis 103/44) názory/interpretácie
3 Číslo kyslosti titričná STN 65 6070 (Interný predpis 103/41) názory/interpretácie
4 Obsah vody metódou K. Fischera titričná STN 65 0330 (Interný predpis 103/42) názory/interpretácie
5 Koncentrácia Fe,Al,Cr,Cu,Mg,Ni,Si, Ti,B,Pb,Sn,Ag,Na,Mo optická emisná spektrálna analýzna ASTM D6595-00 (Interný predpis 103/37) názory/interpretácie
6 Veľkosť a počet mechanických nečistôt optická ISO 4406 (Interný predpis 103/38) názory/interpretácie

NON-ACCREDITED TESTS

Položka Objekt skúšky Zavedená metóda Ostatné špecifikácia (rozsah, neistota, účel, modifikácia/validácia, názory/inerpretácie, atď.)
Predmet/Matrica/Prostredie Vlastnosť/Parameter/Ukazovateľ/Analytika Princíp/Druh/Typ Označenie
1 Motorové oleje, hydraulické kvapaliny a špeciálne oleje používané v chladiacich systémoch Celkové znečistenie Infračervená Interný predpis 103/47 Rozsah: (0,40-3,00)% Neistota:2% z NH
2 Ferografická analýza časticová Interný predpis 103/55
3 Infračervené spektrum Infračervená spektrálna Interný predpis 103/46 Rozsah:(4400-450)cm-1
4 Kvapková skúška porovnácacia Interný predpis 103/48
5 Obsah vody kvalitatívna Interný predpis 103/47 Rozsah:(0,1-5,0)%
6 Izolačné kvapaliny Číslo kyslosti titričná STN EN 62021-1 Interný predpis 103/47 Rozsah:(0,01-1,5)mg KOH/g Neistota:12% z NH
7 Palivá Kyslosť a číslo kyslosti titričná STN 65 6070
8 Destilačná charakteristika pri atmosferickom tlaku destilačná STN EN ISO 3405
9 Hydraulické kvapaliny, palivá Klimatická viskozita kapilárna STN EN ISO 3108+AC
10 Obsach mechanických nečistôt na membránovom filtri filtračná STN 65 6220
11 Hydraulické kvapaliny, palivá, rozpúšťadlá Hustota kvalitatívna STN EN ISO 3675
12 Rozpúšťadlá Číslo odparivosti kvalitatívna STN 67 3069
13 Gumy Vplyv kvapalín kvalitatívna STN ISO 1817
14 Gumové diely Súdržnosť kvalitatívna STN 62 1463
15 Tmely Priľnavosť kvalitatívna Technický predpis TP001
16 Odpadové vody Stanovenie pH kvalitatívna Rozhodnutie OUŽP Externý ekológ
Obsah znečisťujúcich látok kvantitatívna Rozhodnutie OUŽP

NH – nameraná hodnota
OUŽP – Obvodný úrad životného prostredia

Scroll to Top