Kontrolný deň v Ekumenickej pastoračnej službe

Záver mája 2019 venoval generálny biskup ECAV, Ivan Eľko kontrolnému dňu v Ekumenickej pastoračnej službe v pôsobnosti MV SR.

Program kontrolnej návštevy pripravil plk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ úradu EPS MV SR. Po príchode na pôdu Akadémie PZ v ktorej sídli Kriminalisticko-expertízny ústav Prezídia PZ brat biskup ako aj sprievod nazrel do kancelárie policajného duchovného EPS MV SR npor. Milan Bartka. Program začal o 8,30 hod. na Kriminalistickom expertíznom ústave Prezídia Policajného zboru, kde vzácnych hostí privítal a sprevádzal zástupca riaditeľa plk. Ing. Jozef Mlkvík, PhD..
Počas programu sa generálny biskup ECAV a predseda ERC v SR v sprievode brata osobného tajomníka Borisa Mišinu a generálneho duchovného EPS v OS a OZ SR plk. Mariána Bodolló i riaditeľa úradu EPS MV SR plk. Milana Petrulu oboznámil s činnosťou ústavu, s prostriedkami a jeho technických vybavením.
Nasledovala návšteva kancelárie úradu Ekumenickej pastoračnej služby MV SR, kde riaditeľ úradu vysvetlil systém fungovania úradu, jeho postavenie v rámci Ministerstva vnútra SR a zároveň predstavil úlohy ktoré úrad EPS MVSR plní.
Návštevu predpoludním prijal aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Bagačka. Brat generálny biskup a predseda ERC v SR bol počas prijatia oboznámený zo spektrom úloh MV SR a pri prijatí vyjadril vďaku za možnosť pôsobenia duchovných začlenených na úrade Ekumenickej pastoračnej služby v rámci MV SR.
Popoludnie bolo venované oboznámením sa činnosťou Leteckého útvaru MV SR, kde vzácnych hostí sprevádzal a o činnosti a poslaní leteckého útvaru hovoril riaditeľ útvaru Ing. Dalimír Pišťanský, PhD.
Brat generálny biskup mal počas návštevy možnosť nazrieť do špecifického prostredia a oboznámiť sa s podmienkami v ktorých pôsobia duchovní aj z Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.
Brat generálny biskup sa po príchode do obidvoch kancelárií úradu EPS na začiatku pomodlil a v modlitbe prosil o požehnanie pôsobenia duchovných v tomto prostredí.

Scroll to Top