LOTN podpísali zmluvu o priemyselnej spolupráci so spoločnosťou ELTA Systems Ltd.

Ozbrojené sily SR budú mať nové, moderné a spoľahlivé 3D rádiolokátory. Kontrakt v celkovej hodnote 148 200 000 eur vrátane DPH (123 500 000 eur bez DPH) pre obstaranie 17 ks 3D radarov stredného, malého a blízkeho dosahu vrátane vybavenia podpísali signatári slovenského a izraelského ministerstva obrany. Dodávky nových 3D rádiolokátorov budú realizované priebežne od apríla 2023 do roku 2025, pričom úhrada zmluvnej sumy bude rozdelená do 4 platieb v priebehu rokov 2021 až 2024.

Ako prvé boli podpísané zmluvy na zabezpečenie priemyselnej spolupráce medzi izraelskou spoločnosťou ELTA Systems Ltd. a slovenskou akciovou spoločnosťou rezortu obrany Letecké opravovne Trenčín. Ministerstvo obrany SR chcelo aj týmto spôsobom zdôrazniť podporu slovenskému obrannému priemyslu. Ten sa bude v rámci projektu podieľať na výrobe anténových prvkov, elektrických generátorov, nosných a otočných konštrukcií 3D RL, ako aj integrácii do súčasných systémov velenia a riadenia OS SR. Takto postavený kontrakt bude pre slovenské podniky znamenať nielen finančný zisk a s tým spojenú podporu zamestnanosti, ale tiež nadobudnutie nových spôsobilostí. V prípade Leteckých opravovní Trenčín to znamená, že po prvýkrát budeme mať výrobný a nie iba servisný program.          

LOTN má v projekte dve zásadné úlohy:

  1. V prvom rade sme v pozícii hlavného slovenského subdodávateľa pre izraelského výrobcu 3D radarov, spoločnosť ELTA Systems.  Z pohľadu projektového riadenia a koordinácie pre spoločnosť ELTA Systems zastrešíme plánované subdodávky od ďalších slovenských subdodávateľov, ktorí obdobne ako LOTN budú participovať na výrobe a integrácii rôznych častí, komponentov a subsystémov 3D radarov dodávaných pre MO SR.  LOTN teda zabezpečuje lokálnu podporu a logistické služby pre spoločnosť ELTA Systems a vo vzťahu k MO SR je garantom, že priemyselná spolupráca so slovenským priemyslom, ku ktorej sa izraelský výrobca voči MO SR zaviazal, bude realizovaná v očakávanom rozsahu a finančnom objeme.
  2. LOTN si osvojí a bude realizovať výrobu a montáž špeciálnych mikrovlnných radarových modulov, ktoré budú integrované do 3D radarov dodávaných pre MO SR. 

Môžeme povedať, že pre LOTN je tento projekt obrovskou výzvou, ktorá so sebou navyše prináša pridanú hodnotu či už vo forme udržania zamestnanosti, ale najmä v kontexte získania nových spôsobilostí, ktoré bude možné využívať aj v rámci následnej podpory predmetnej radarovej techniky počas jej životného cyklu.

Scroll to Top