Mnohonárodný ženijný prápor TISA rozšíri svoju pôsobnosť o povodie rieky Dunaj

Mnohonárodný ženijný prápor, ktorého cieľom je cezhraničná pomoc obyvateľom v prípade živelných katastrof v povodí rieky Tisa, rozšíri svoj priestor zodpovednosti o povodie rieky Dunaj. Návrh protokolu, ktorý doplní existujúcu medzivládnu dohodu, dnes schválila Bezpečnostná rada a vláda SR.
 
Rozšírenie zmluvného územia pôsobnosti mnohonárodného ženijného práporu „TISA“ o povodie rieky Dunaj zvýši praktickú využiteľnosť existujúcich kapacít najmä pre územie Slovenska. Rieka Dunaj totiž predstavuje na území Slovenskej republiky zásadnú oblasť výskytu hrozby povodňovej katastrofy.  
 
Mnohonárodný ženijný prápor „TISA“ vznikol na základe medzivládnej dohody podpísanej 18. januára 2002 v Budapešti medzi vládami Maďarska, Rumunska, Slovenskej republiky a Ukrajiny. Jeho základným poslaním je poskytovať pomoc miestnemu civilnému obyvateľstvu a zúčastňovať sa na znižovaní škôd pri katastrofách v povodí rieky Tisy. Súčasťou tejto cezhraničnej spolupráce je aj každoročné mnohonárodné cvičenie Blonde Avalanche.
Scroll to Top