Stanovisko Ministerstva obrany SR k hodnotiacej správe NATO

V zmysle platnej legislatívy zodpovedá za obranné plánovanie, a teda zabezpečenie obrany Slovenskej republiky, vláda SR, čo je plne v súlade aj s článkom 3 Washingtonskej zmluvy. V súlade s týmto článkom sú jednotlivé členské krajiny povinné udržiavať a rozvíjať svoju individuálnu a kolektívnu schopnosť odolávať ozbrojenému konfliktu. Súčasné vedenie rezortu obrany preto postupuje pri modernizácii systémovo a systematicky v zmysle Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030 schváleného Bezpečnostnou radou a vládou SR tak, aby boli ozbrojené sily plne pripravené zabezpečiť obranyschopnosť Slovenskej republiky. Pripomíname, že kritika zo strany NATO nie je žiadnou novinkou, pretože je všeobecne známe, že oblasť obrany bola dlhé roky zanedbávaná a finančne poddimenzovaná. A výsledkom nekoncepčnosti modernizácie je aj to, že záväzok strednej mechanizovanej brigády sa posúval od roku 2004, pričom jediná oblasť do ktorej sa ako tak investovalo boli vzdušné sily. Pre objektívnosť treba tiež povedať, že v porovnaní s predchádzajúcimi dokumentami, Severoatlantická aliancia hodnotí obranné plány za posledné dva roky pozitívnejšie, o čom sme v júni po  zasadnutí ministrov obrany členských krajín NATO aj informovali. Obranní plánovači vyzdvihli predovšetkým ambíciu splniť záväzok vynaložiť na obranu v roku 2020 1,6 percenta HDP a v roku 2024 2 percentá a takisto flexibilitu SR v procese spracovania samotnej hodnotiacej správy. Zároveň považujeme za potrebné zdôrazniť, že v čase spracovávania hodnotiacej správy, nebolo zrejmé aké bude rozhodnutie vlády v oblasti obstarávania nadzvukových lietadiel a ani cenové relácie a prevádzkové náklady. Dnes je isté, že výstavba ťažkej mechanizovanej brigády nebude negatívne ovplyvnená touto akvizíciou. A tiež si je potrebné uvedomiť, že  pozemné sily potrebujú pre plnenie svojich úloh i efektívnu vzdušnú podporu. Čo sa týka samotného dokumentu, je označený stupňom NATO NEUTAJOVANÉ/NATO UNCLASSIFIED, čo však v zmysle pravidiel Národného bezpečnostného úradu SR a NATO znamená, že informácie môžu byť použité iba na oficiálne účely, resp. môžu byť sprístupnené len oprávneným občanom, nie širokej verejnosti. Zároveň pripomíname, že pravidelná hodnotiaca správa pozostáva z troch častí – sumárneho hodnotenia, štábnej analýzy a tabuľkovej časti, pričom štábna analýza a tabuľková časť sú Severoatlantickou alianciou označené stupňom „NATO RESTRICTED“, alebo vyššie, pričom rovnako je to vo všetkých členských krajinách. A prvá časť je práve na základe našej požiadavky dostupná oprávneným subjektom v zmysle pravidiel Národného bezpečnostného úradu a NATO. Naším záujmom nie je nič tajiť, práve naopak, sme zástancami toho, aby bola aj širokej verejnosti zrejmá realita a dosiahli sme celospoločenský konsenzus v téme modernizácie ozbrojených síl. Aj z tohto dôvodu chceme presadiť, aby najbližšie komplexné hodnotenie obrany, ktoré schvaľuje Bezpečnostná rada a vláda SR bolo sčasti odtajnené. A takisto chceme aktuálnu hodnotiacu správu NATO predstaviť aj poslancom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Bezpečnostnej rade a vláde SR, čiže oprávneným subjektom. Opakujeme, nemáme dôvod nič tajiť. K autenticite dokumentu zverejneného pánom Dubécim sa ministerstvo obrany nebude vyjadrovať. Na rozdiel od tohto neúspešného politického kandidáta rešpektujeme nariadenia Národného bezpečnostného úradu SR a NATO.
Scroll to Top