Tribotechnické laboratórium

Tribotechnické laboratórium je organizačne začlenené do spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s., ktorá je samostatným právnym subjektom a tým je zabezpečená nezávislosť.

Laboratórium bolo vybudované ako odborné špecializované pracovisko diagnostického systému leteckých motorov prevádzkovaných ozbrojenými silami Slovenskej republiky (ďalej SR).

Prvé skúšané vzorky odobraté z mazacích systémov leteckých motorov boli v laboratóriu vyhodnotené počas skúšobnej prevádzky v roku 1997. V roku 1998 sa začala periodickým odoberaním a vyhodnocovaním vzoriek činnosť systému tribotechnického sledovania prevádzky leteckých motorov.

V laboratóriu sú v súčasnosti vykonávané analýzy skúšaných periodicky odoberaných z mazacích systémov leteckých motorov. Výsledky skúšok sú podkladom pre identifikovanie skutočného stavu konštrukčných častí stroja obmývaných skúšanou vzorkou aj pre identifikovanie skutočného stavu skúšanej vzorky. Na základe výsledkov týchto analýz sa spracováva odporučenie pre ich ďalšiu prevádzku.

Hlavným cieľom laboratória je dodržiavať deklarovanú presnosť vykonávaných skúšok a meraní a tým prispievať k zvyšovaniu efektívnosti i bezpečnosti prevádzky leteckej techniky.

Tribotechnické laboratórium je kompetentné vykonávať skúšky mazacích olejov, hydraulických kvapalín a olejov používaných ako kvapaliny v chladiacich systémoch, vyjadrovať názory a interpretácie výsledkov skúšok podľa rozsahu akreditácie.

Skúšobné Tribotechnické laboratórium je laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Systém manažérstva TTL pokrýva činnosti vykonávané v stálych laboratórnych priestoroch.

V súčasnosti  TTL vykonáva skúšky i pre iných prevádzkovateľov leteckej techniky a pre organizácie v oblasti diagnostiky, ktorým chýba potrebné technické vybavenie.

Manažment laboratória zabezpečuje kompetentnosť všetkých pracovníkov, ktorí obsluhujú zariadenia, vykonávajú skúšky, vyhodnocujú výsledky a podpisujú skúšobné protokoly.

Pre výkon všetkých pracovných funkcií, ktoré sú potrebné k zabezpečeniu činností laboratória sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov, odbornej praxe a kvalifikačných požiadaviek.

Technický vedúci tribotechnického laboratória a manažér kvality je Mgr. Monika Šandorčinová. Je spôsobilá pre výkon skúšok a schvaľovanie protokolov.

Pracovník pre diagnostiku – strojársky špecialista vo výskume a vývoji Ing. Jaromír Beník je externý zamestnanec spôsobilý vyjadrovať názory, interpretácie k jednotlivým akreditovaným skúškam.

Rozsah akreditácie:

Položka Objekt skúšky Zavedená metóda Ostatné špecifikácia (rozsah, neistota, účel, modifikácia/validácia, názory/inerpretácie, atď.)
Predmet/Matrica/Prostredie Vlastnosť/Parameter/Ukazovateľ/Analytika Princíp/Druh/Typ Označenie
1 Motorové oleje, hydraulické kvapaliny a špeciálne oleje používané v chladiacich systémoch Kinematická viskozita kapilárna STN EN ISO 3104 + AC (Interný predpis 103/39) názory/interpretácie
2 Bod vzplanutia v otvorenom tégliku podľa Clevelanda teplotná STN EN ISO 2592 (Interný predpis 103/44) názory/interpretácie
3 Číslo kyslosti titričná STN 65 6070 (Interný predpis 103/41) názory/interpretácie
4 Obsah vody metódou K. Fischera titričná STN 65 0330 (Interný predpis 103/42) názory/interpretácie
5 Koncentrácia Fe,Al,Cr,Cu,Mg,Ni,Si, Ti,B,Pb,Sn,Ag,Na,Mo optická emisná spektrálna analýzna ASTM D6595-00 (Interný predpis 103/37) názory/interpretácie
6 Veľkosť a počet mechanických nečistôt optická ISO 4406 (Interný predpis 103/38) názory/interpretácie

Neakreditované skúšky :

Položka Objekt skúšky Zavedená metóda Ostatné špecifikácia (rozsah, neistota, účel, modifikácia/validácia, názory/inerpretácie, atď.)
Predmet/Matrica/Prostredie Vlastnosť/Parameter/Ukazovateľ/Analytika Princíp/Druh/Typ Označenie
1 Motorové oleje, hydraulické kvapaliny a špeciálne oleje používané v chladiacich systémoch Celkové znečistenie Infračervená Interný predpis 103/47 Rozsah: (0,40-3,00)% Neistota:2% z NH
2 Ferografická analýza časticová Interný predpis 103/55
3 Infračervené spektrum Infračervená spektrálna Interný predpis 103/46 Rozsah:(4400-450)cm-1
4 Kvapková skúška porovnácacia Interný predpis 103/48
5 Obsah vody kvalitatívna Interný predpis 103/47 Rozsah:(0,1-5,0)%
6 Izolačné kvapaliny Číslo kyslosti titričná STN EN 62021-1 Interný predpis 103/47 Rozsah:(0,01-1,5)mg KOH/g Neistota:12% z NH
7 Palivá Kyslosť a číslo kyslosti titričná STN 65 6070
8 Destilačná charakteristika pri atmosferickom tlaku destilačná STN EN ISO 3405
9 Hydraulické kvapaliny, palivá Klimatická viskozita kapilárna STN EN ISO 3108+AC
10 Obsach mechanických nečistôt na membránovom filtri filtračná STN 65 6220
11 Hydraulické kvapaliny, palivá, rozpúšťadlá Hustota kvalitatívna STN EN ISO 3675
12 Rozpúšťadlá Číslo odparivosti kvalitatívna STN 67 3069
13 Gumy Vplyv kvapalín kvalitatívna STN ISO 1817
14 Gumové diely Súdržnosť kvalitatívna STN 62 1463
15 Tmely Priľnavosť kvalitatívna Technický predpis TP001
16 Odpadové vody Stanovenie pH kvalitatívna Rozhodnutie OUŽP Externý ekológ
Obsah znečisťujúcich látok kvantitatívna Rozhodnutie OUŽP

NH – nameraná hodnota
OUŽP – Obvodný úrad životného prostredia

Scroll to Top