Zasadnutie panelu AVT STO NATO v Akadémii ozbrojených síl

Od 20.-24. mája 2019 sa v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši koná 43. AVT Panel Business Meeting Week (Panel AVT STO NATO – Applied Vehicle Technology – Science and Technology Organization).

Panel združuje viac ako tisíc vedcov, inžinierov a technických expertov, usiluje sa o  skvalitnenie efektívnosti, spoľahlivosti, dostupnosti a bezpečnosti dopravných prostriedkov v prostredí – pozemná, námorná, vzdušná, vesmírna doprava, a to prostredníctvom aplikácií progresívnych technológií. Využíva spoločné odborné znalosti expertov v oblastiach – mechanické systémy, konštrukcie a materiály, pohonné a energetické systémy, stabilita a kontrola hydromechanických systémov.

Panel zasadá 2x ročne v rôznych krajinách sveta. Na 43. zasadnutí panelu je v Akadémii ozbrojených síl zaregistrovaných 474 účastníkov z krajín NATO a partnerských mierových krajín. Rokovanie panelu prebieha v 30 pracovných skupinách a v 6 výboroch. Sprievodnou akciou uvedeného panelu je AVT-322 Specialists’ Meeting “Combustion products, exposure and related risks“, kde sa pojednáva o výbušninách, trhavinách  a rizikách s tým spojenými.

Zasadnutie AVT panelu v takomto rozsahu sa koná prvýkrát v Slovenskej republike, ktorá má v štruktúre AVT STO stálu panelovú zástupkyňu doc. Ing. Marianu Kuffovú, PhD. z Akadémie ozbrojených síl.

43. zasadnutie panelu otvoril mjr. Dr. David Lecompte (Belgicko), predseda panelu. Otvorenia sa zúčastnili aj plk. Ing. Vladimír  Kavický, PhD., generálny riaditeľ –  národný riaditeľ pre vyzbrojovanie  Sekcie modernizácie MO SR a za hostiteľskú organizáciu rektor Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Jozef Puttera, PhD.

Ďalšie zasadnutie Panelu AVT sa uskutoční v októbri t.r. v Nórsku.

Scroll to Top