Záverečné skúšky Vstupného odborného kurzu VP

V dňoch 22. a 23. mája 2019 prebiehajú v priestoroch Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie vojenskej polície záverečné skúšky príslušníkov vojenskej polície, ktoré sú vyvrcholením dvanásťtýždňového Vstupného odborného kurzu pre šestnásť novoprijatých vojenských policajtov.

Vstupný odborný kurz je pre príslušníkov vojenskej polície vstupnou bránou do radov vojenskej polície. Každý novoprijatý vojenský policajt  je v zmysle metodického pokynu riaditeľa Vojenskej polície zaradený do tohto kurzu. Hlavným cieľom kurzu je osvojenie si vedomostí, zručností, návykov a spôsobilostí potrebných pre kvalifikovaný výkon vojenského policajta. Frekventanti kurzu sú pripravovaní na plnenie úloh Vojenskej polície vyplývajúcich zo zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii. Počas niekoľkomesačnej náročnej prípravy, frekventanti kurzu nadobúdajú teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, najmä v oblastiach služobných zákrokov, dopravnej a poriadkovej služby, vodičskej, psychologickej a streleckej prípravy. V priebehu kurzu si nadobudnuté teoretické vedomosti frekventanti overujú na modelových situáciách, ktoré im majú za úlohu čo najreálnejšie priblížiť situácie s ktorými sa počas výkonu služby vojenského policajta môžu stretnúť.

Frekventanti svoje vedomosti a zručnosti potvrdzujú počas kurzu kontrolnými zamestnaniami z jednotlivých oblastí, ako aj záverečným písomným testom a záverečným ústnym preskúšaním pred skúšobnou komisiou. Úspešní absolventi získajú potvrdenie o používaní služobných motorových vozidiel s právom prednosti jazdy do preukazu o vykonaní zdokonaľovacej odbornej prípravy a špeciálneho výcviku na vedenie vozidiel Vojenskej polície a osvedčenie o absolvovaní Vstupného odborného kurzu.

Slávnostný akt odovzdávania osvedčení o absolvovaní kurzu za účasti hlavných funkcionárov vojenskej polície sa uskutoční dňa 24. mája 2019 o 13,00 hod. v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Scroll to Top