Žiaci základných škôl sa môžu zapojiť do 18. ročníka výtvarnej súťaže rezortu obrany „Vojaci očami detí“

Ministerstvo obrany SR vyhlásilo 18. ročník výtvarnej súťaže s názvom „Vojaci očami detí“, v rámci ktorej môžu aj tento rok žiaci základných škôl kresbami vyjadriť, ako vnímajú život profesionálnych vojakov a prácu v ozbrojených silách. Rezort obrany chce aj takýmto spôsobom v spolupráci so základnými školami v žiakoch vzbudiť záujem o témy spojené s vlastenectvom a obranou vlasti. Výtvarné diela majú zároveň vyjadriť, čo pre žiakov ozbrojené sily znamenajú a ako ich vnímajú. 
 
Výtvarné práce žiakov základných škôl budú hodnotené porotou zloženou z výtvarníkov, zamestnancov rezortu obrany a profesionálnych vojakov. Tri najlepšie diela v kategórii mladších a starších žiakov získajú hodnotné ceny a ich práce budú uverejnené v rezortnom mesačníku Obrana, ako aj na webovom sídle Ministerstva obrany SR. 
 
Jednotlivci, ako aj žiacke kolektívy môžu svoje príspevky, označené názvom, menom autora, spiatočnou adresou, ako aj adresou školy a ročníkom posielať na adresu: Redakcia OBRANA, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v obálkach označených nápisom „Súťaž“ najneskôr do 12. mája 2019. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa už tradične uskutoční na podujatí Deň detí s Ozbrojenými silami SR.
 
V zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov musia byť zaslané súťažné práce doplnené písomným súhlasom oboch rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa so spracovaním osobných údajov, ako aj s verejným vystavovaním súťažných prác, s uverejnením súťažných prác v tlačených i elektronických médiách, s vyhotovovaním fotografií a videa z vyhlásenia výsledkov súťaže a odovzdávania ocenení.
Scroll to Top