Zomrel jeden z tvorcov Koncepcie vzniku a zavedenia vojenskej duchovnej služby

Potom som počul hlas Pánov, ktorý hovoril: Koho pošlem, a kto nám pôjde? Vtedy som povedal: Hľa, tu som, pošli mňa! (Biblia, Iz 6, 8)

15. januára 2018 povolal Pán Boh z tejto časnosti Dr. h. c. prof. ThDr. Igora Kišša, evanjelického a. v. farára, teológa a spolutvorcu Koncepcie  vzniku a zavedenia vojenskej duchovnej a náboženskej služby v Armáde SR.
Profesor Igor Kišš sa narodil sa 21. júla 1932 v Uhrovci, z Božej milosti sa dožil 85 rokov. 
Vyštudoval Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte (SEBF) v Bratislave. Bol farárom v Bzinciach pod Javorinou, Petržalke, Šahách a vo Veľkých Levároch. V roku 1980 sa stal docentom na SEBF. O sedem rokov neskôr ho vylúčili zo školy a mal zákaz publikovať. Po páde komunizmu opäť pôsobil ako pedagóg na SEBF, stal sa vedúcim Katedry systematickej teológie EBF UK (1991-1996) a bol aj dekanom EBF UK (1997-2003).

Profesor Igor Kišš bol ocenený vysokými štátnymi, vedeckými  i cirkevnými vyznamenaniami: rakúsky prezident Thomas Klestil mu v roku 2004 udelil Čestný kríž 1. triedy za vedu a umenie; získal aj zlatú medailu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2013 mu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici udelila čestný doktorát. V roku 2012 mu ECAV na Slovensku udelila cenu Leonarda Stöckela a v roku 2016 dostal od Ministra obrany SR Pamätnú medailu III. stupňa za zásluhy pri kreovaní ekumenickej pastoračnej služby.
Profesor Igor Kišš je autorom početných publikácií: Medzi najvýznamnejšie patrí Sociálna etika, Dogmatika či Ježišova kázeň na vrchu v živote kresťana, a množstva odborných článkov. Vo svojej tvorbe vychádzal predovšetkým z nemeckej luteránskej teológie, najmä z diela Dr. Martina Luthera.
Dostal sa aj do služieb Armády SR po programovom vyhlásení Vlády SR v roku 1994, ktoré uložilo ministrovi obrany vypracovať koncepciu duchovnej služby v Armáde SR. Vtedy  ako prvé zareagovali cirkvi združené v Ekumenickej rade cirkví na Slovensku ( v máji 1994) a Dr. Igora Kišša vyslali pracovať na zavedení duchovnej služby do armády. O pár mesiacov neskôr Dr. Kišš spolu s reprezentantom Konferencie biskupov Slovenska Mgr. Ignácom Jurušom a v  spolupráci s Odborom rozvoja ľudských zdrojov Sekcie sociálnych a humanitných vecí MO SR pripravili do kolégia ministra obrany a na rokovanie vlády Koncepciu vzniku a zavedenia vojenskej duchovnej a náboženskej služby v Armáde SR. Túto Koncepciu schválila a prijala Vláda SR v septembri 1994 pod č.1014/1994. Následne minister obrany rozkazom č.36/1995 vydal  podmienky pre ustanovenie vojenských duchovných do funkcie.
Dr. Igor Kišš bol tiež autorom aj koncepcie zriadenia evanjelických bilingválnych gymnázií na Slovensku.
Pohrebná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v sobotu 27. januára 2018 o 10.00 hod. vo Veľkom evanjelickom chráme Božom na Panenskej ulici v Bratislave.

Scroll to Top