Zriadenie novej vojenskej farnosti v Prešove


V piatok 18. januára 2019 bola Mons. Františkom Rábekom v Prešove na prápore ISTAR zriadená Farnosť svätého Michala archanjela a v tento deň bola požehnaná kaplnka zasvätená tomuto patrónovi. Jej prvým vojenským kaplánom s právami a povinnosťami farára sa stal por. Mgr. Ladislav Jeremiáš. Tejto benedikcie sa zúčastnili veriaci ako vojaci, tak civilní zamestnanci a tiež kňazi ordinariátu pôsobiaci v Prešove na čele s novým vikárom pre gréckokatolíkov plk. PaedDr. Jozefom Michalovom, tiež s rektorom vojenskej katedrály v Bratislave PhDr. Petrom Hasidlom a civilným kňazom, farárom farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Župčanoch, Jánom Petrom.       Každý chrám a teda aj táto kaplnka nám pripomína štyri skutočnosti. Prvou je, že každý katolícky chrám je domom Božím a pravým stánkom, kde prebýva Boh medzi svojim ľudom a kde sa Kristus Pán denno-denne sprítomňuje na oltári. Druhou pravdou je, že ľudská duša je opravdivým Božím chrámom, kde sa Bohu zapáčilo prebývať. Tento chrám je posvätený krstom a pomazaný skrze birmovanie. Treťou skutočnosťou je to, že Cirkev je chrámom Božím. A nakoniec štvrtým významom je to, že chrám je obrazom nebeského Jeruzalema, ktorý obklopujú tisíce anjelov, mučeníkov a svätých, a kde je v jeho strede opravdivý Baránok, Ježiš Kristus.
Zároveň je patrón, svätý Michal, aj patrónom vojakov – paragánov, ktorí sú trénovaní aj  tomto vojenskom útvare. Okrem toho je svätý Michal patrónom policajtov, zomierajúcich a nakoniec mocným ochrancom v boji proti zlým duchom.
Nech teda táto kaplnka slúži všetkým, ktorí túžia po Bohu a chcú byť ako on.

Scroll to Top