Atraktívnejšie aktívne zálohy a lepšie podmienky pre vojakov vyslaných na cvičenie do zahraničia

Vojaci zaradení do aktívnych záloh budú cvičiť za atraktívnejších podmienok. Vyplýva to z novely zákona o brannej povinnosti, ktorú dnes schválila Národná rada SR. V zmysle novely z dielne rezortu obrany bude po novom možné refundovať mzdu a cestovné náklady spojené s prepravou na pravidelné cvičenie a z cvičenia nielen zamestnancom, ale aj samostatne zárobkovo činným osobám. Počíta tiež s úhradou nákladov zamestnávateľovi v súvislosti s platením sociálneho a verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo obrany SR novelou naplnilo ďalší bod Programového vyhlásenia vlády SR a programu Slovenskej národnej strany.
 
Novela zákona o brannej povinnosti prinesie aj praktické zmeny, vďaka ktorým bude môcť byť do aktívnych záloh zaradený aj vojak v zálohe, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť o jeden stupeň nižšiu, alebo o dva stupne vyššiu, než aká sa vyžaduje na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený. Týmto spôsobom môže splniť kritéria pre zaradenie do aktívnych záloh väčší počet záujemcov.
 
Novinkou je aj úprava ustanovení pri neprítomnosti vojaka aktívnych záloh na pravidelnom cvičení, ako aj jeho povinnosť hlásiť zmeny v súvislosti s podmienkami zaradenia veliteľovi. A jednou zo zmien je aj to, že vojaci zaradení do aktívnych záloh budú mať nárok na pomernú časť hodnostného platu len za dobu účasti na pravidelnom cvičení alebo pri plnení úloh v prospech Ozbrojených síl SR. 
 
Plénum Národnej rady SR dnes zároveň odsúhlasilo aj pozmeňovaní návrh predsedu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany Tibora Bernaťáka k zákonu o štátnej službe profesionálnych vojakov. Z neho vyplýva, že vojakom, ktorí budú plniť úlohy v rámci zahraničného cvičenia dlhšie ako jeden mesiac, bude po novom patriť aj zahraničný príspevok, a to až do výšky osemnásobku hodnostného platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni. Zároveň im bude umožnené spojiť sa s blízkymi prostredníctvom telefonického hovoru na náklady rezortu obrany. Zmeny sa dotknú aj profesionálnych vojakov, ktorí pôsobia na Slovensku. Po novom budú mať bez časového obmedzenia preplatené  cestovné výdavky s účelom na návštevu rodiny, a to maximálne do výšky 100 eur. Doplňujúci návrh v rámci novelizácie zákona o brannej povinnosti uplatnil Tibor Bernaťák počas legislatívneho procesu v rámci Ústavnoprávneho výboru NR SR. V praxi to znamená, že zmena o zahraničnom príspevku bude mať pozitívny vplyv už aj na vojakov, ktorí budú pôsobiť v Pobaltí v rámci tzv. predsunutej prítomnosti.
Scroll to Top