Metrologické centrum

História

Súčasťou spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s. je Metrologické laboratórium, ktoré rozsahom zabezpečovaných metrologických výkonov patrí k najväčším na Slovensku.

Pôvodné kontrolno–merné stredisko vzniklo na základe rozkazu vtedajšieho Ministerstva národnej obrany zo dňa 31.01.1967, ako účelové metrologické pracovisko a servisné stredisko kalibrovanej kontrolno-mernej techniky (KMT) pre potreby československého vojenského letectva a spoločnosti Letecké opravovne Trenčín.

Laboratórium postupne rozširovalo svoje schopnosti z kalibrácie jednoduchých meradiel elektrických veličín a tlakov, až do rozhodnutia v r.1989, vytvoriť z útvaru Ústredné metrologické laboratórium (ÚML) letectva čs. armády. V nových priestoroch, vybavené na tú dobu kvalitnými, často unikátnymi prístrojmi, umožňujúcimi metrologické zabezpečenie leteckej techniky používanej v tej dobe v ČS vojenskom letectve napríklad Mig-23, Su-22, Mi-17, Tu-134.

V prvých rokoch po rozdelení Československa, vykonávalo Ústredné metrologické laboratórium kalibrácie KMT letectiev obidvoch nástupnických štátov, a postupne zaviedlo do svojho sortimentu okrem pozemnej leteckej zabezpečovacej techniky aj kalibráciu alebo revíziu zariadení PVO napríklad rádiolokátora 1S91M2 (SURN), odpaľovacieho zariadenia 2P25M1 alebo pojazdných meracích staníc 2V7M1 a KIPS-V2-75M

Súčasnosť

V súčasnosti vykonáva kalibrácie v definovanom rozsahu veličín pre KMT v celej pôsobnosti MOSR.

V priebehu vývoja laboratória dochádzalo k zdokonaľovaniu v oblasti legislatívy. V roku 1997 bolo ÚML udelené SNAS-om Osvedčenie akreditácie podľa STN EN 45001, potvrdzujúce dosiahnutie úrovne laboratória v zmysle medzinárodných štandardov. Bolo to prvé certifikované pracovisko spoločnosti.

V súčasnej dobe je laboratórium akreditované podľa európskej a medzinárodnej normy STN EN ISO/IEC 17025:2005.

V roku 2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky kolektívu Metrologického laboratória udelil Cenu Jána Andreja Segnera za metrológiu za rok 2014, za dlhoročné metrologické zabezpečenie meradiel (kontrolno-mernej techniky) lietadiel a pozemnej leteckej zabezpečovacej techniky.

Metrologické laboratórium v súčasných priestoroch predstavuje ucelený komplex klimatizovaných pracovísk, vybavených kvalitnými meracími prístrojmi, stendami špeciálneho určenia a potrebným pomocným vybavením.

Laboratórium má postupy zabezpečujúce ochranu dôverných informácií zákazníkov, vrátane ochrany elektronického ukladania výsledkov.

Metrologické laboratórium má určenú štruktúru, ako aj štruktúru manažmentu a stanovené postavenie v materskej organizácii a vzťahy medzi manažérstvom kvality, technickými službami a podpornými službami.

Personál

Laboratórium má zabezpečený primeraný dohľad nad pracovníkmi vykonávajúcimi kalibrácie.
Všetci pracovníci, zaoberajúci sa kalibráciami, majú pre svoju odbornosť, v rozsahu kalibrovaných fyzikálnych veličín, odpovedajúce certifikáty.

Laboratórium má vlastných interných audítorov, umožňujúcich vykonávanie interných auditov v laboratóriu, prípadne aj interných auditov u externých laboratórií.

Základné informácie o akreditovanom rozsahu kalibrácie, uvedenom v Osvedčení o akreditácii (rozsah spôsobilosti):

Fyzikálna veličinaRozsah
kalibrácia jednosmerného elektrického napätia100 μV až 1000 V
kalibrácia striedavého elektrického napätia2 μV až 1000 V
kalibrácia jednosmerného elektrického prúdu0 μA až 20 A
kalibrácia striedavého elektrického prúdu2 μA až 20 A
kalibrácia elektrického odporu0,1 mΩ až 1,1 GΩ
kalibrácia elektrickej kapacity1 pF až 110 μF
kalibrácia vlastnej indukčnosti1 μH až 2 H
kalibrácia vysokofrekvenčného výkonu0,1 μW až 20 W
kalibrácia frekvencie0,05 Hz až 40 GHz
kalibrácia času0,1μs až 10 ms
kalibrácia atmosférického tlaku90,66 kPa až 103,99 kPa
kalibrácia podtlaku(-100 kPa) až 0 Pa
kalibrácia pretlaku0 Pa až 60 MPa

Vykonáva napríklad kalibrácie meradiel: multimetre, RLC mosty, ohmmetre, vf wattmetre, generátory, osciloskopy, prístroje revíznych technikov, prístroje špeciálneho určenia, manometre, vákuometre, závažové tlakomery, snímače a prevodníky tlaku ap.

Laboratórium vykonáva aj neakreditovanú činnosť – kalibrácie a revízie zariadení.

Kalibrácie vykonáva na základe zabezpečenej a doložitelnej nadväznosti meradiel na štátne etalóny, realizujúce jednotky v súlade s Medzinárodným systémom jednotiek (SI).

Fyzikálna veličinaRozsah
kalibrácia dĺžky rozmerudo 2 m
kalibrácia rovinného uhla0° až 360°
kalibrácia točivého momentu0,1 Nm až 3000 Nm
kalibrácia silového zaťaženiado 3000 N
revízia indikátora vlhkosti 8Š31vzduch : (-60)°C
dusík: (-70)°C

Servisná činnosť

Metrologické laboratórium vykonáva ako súčasť kalibrácie údržbu a opravy zariadení, ktoré sú v sortimente kalibrovaných meradiel.

Činnosť laboratória je zameraná na kalibráciu meracích prostriedkov – meradiel a meracích zariadení aj kombinovaného typu, napr. kalibrácia veličín el.napätie + el.odpor + tlak v jednom meracom zariadení a meradiel špeciálneho určenia.

Sféra uplatňovania výsledkov činnosti laboratória je plošná (v rozsahu akreditácie), prípadne v rozsahu neakreditovanej činnosti, s primárnym zameraním na kalibráciu meracích zariadení používaných v oblasti prevádzkovateľov leteckej techniky a leteckého priemyslu všeobecne, ale samozrejme aj na meradlá „neleteckého charakteru“ iných zákazníkov.

Najvýznamnejší zákazníci a požadované výkony Metrologického laboratória:

– metrologické zabezpečenie spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s.

– kalibrácie a servis meradiel a zariadení v pôsobnosti MOSR

– kalibrácie a servis meradiel a zariadení vojenských zložiek mimo pôsobnosť SR

– kalibrácie leteckých spoločností a prevádzkovateľov leteckej a pozemnej leteckej zabezpečovacej techniky domácich aj zahraničných zákazníkov

– kalibrácia meradiel pre iných užívateľov na Slovensku aj v zahraničí

Scroll to Top