Oddelenie chemického laboratória

Hlavné činnosti oddelenia:

Vykonáva skúšky a rozbory čistoty hydraulických kvapalín používaných pri údržbe leteckej techniky

Vykonáva skúšky mazacích olejov, hydraulických kvapalín a olejov používaných ako kvapaliny v chladiacich systémoch

Vykonáva posudzovanie vhodnosti mazacích kvapalín pre konkrétne aplikácie

Vykonáva rozbory roztokov a kúpeľov na dielni povrchových úprav

Rozsah:

Položka Objekt skúšky Zavedená metóda Ostatné špecifikácia (rozsah, neistota, účel, modifikácia/validácia, názory/inerpretácie, atď.)
Predmet/Matrica/Prostredie Vlastnosť/Parameter/Ukazovateľ/Analytika Princíp/Druh/Typ Označenie
1 Motorové oleje, hydraulické kvapaliny a špeciálne oleje používané v chladiacich systémoch Kinematická viskozita kapilárna STN EN ISO 3104 + AC (Interný predpis 103/39) názory/interpretácie
2 Bod vzplanutia v otvorenom tégliku podľa Clevelanda teplotná STN EN ISO 2592 (Interný predpis 103/44) názory/interpretácie
3 Číslo kyslosti titričná STN 65 6070 (Interný predpis 103/41) názory/interpretácie
4 Obsah vody metódou K. Fischera titričná STN 65 0330 (Interný predpis 103/42) názory/interpretácie
5 Koncentrácia Fe,Al,Cr,Cu,Mg,Ni,Si, Ti,B,Pb,Sn,Ag,Na,Mo optická emisná spektrálna analýzna ASTM D6595-00 (Interný predpis 103/37) názory/interpretácie
6 Veľkosť a počet mechanických nečistôt optická ISO 4406 (Interný predpis 103/38) názory/interpretácie

Neakreditované skúšky :

Položka Objekt skúšky Zavedená metóda Ostatné špecifikácia (rozsah, neistota, účel, modifikácia/validácia, názory/inerpretácie, atď.)
Predmet/Matrica/Prostredie Vlastnosť/Parameter/Ukazovateľ/Analytika Princíp/Druh/Typ Označenie
1 Motorové oleje, hydraulické kvapaliny a špeciálne oleje používané v chladiacich systémoch Celkové znečistenie Infračervená Interný predpis 103/47 Rozsah: (0,40-3,00)% Neistota:2% z NH
2 Ferografická analýza časticová Interný predpis 103/55
3 Infračervené spektrum Infračervená spektrálna Interný predpis 103/46 Rozsah:(4400-450)cm-1
4 Kvapková skúška porovnácacia Interný predpis 103/48
5 Obsah vody kvalitatívna Interný predpis 103/47 Rozsah:(0,1-5,0)%
6 Izolačné kvapaliny Číslo kyslosti titričná STN EN 62021-1 Interný predpis 103/47 Rozsah:(0,01-1,5)mg KOH/g Neistota:12% z NH
7 Palivá Kyslosť a číslo kyslosti titričná STN 65 6070
8 Destilačná charakteristika pri atmosferickom tlaku destilačná STN EN ISO 3405
9 Hydraulické kvapaliny, palivá Klimatická viskozita kapilárna STN EN ISO 3108+AC
10 Obsach mechanických nečistôt na membránovom filtri filtračná STN 65 6220
11 Hydraulické kvapaliny, palivá, rozpúšťadlá Hustota kvalitatívna STN EN ISO 3675
12 Rozpúšťadlá Číslo odparivosti kvalitatívna STN 67 3069
13 Gumy Vplyv kvapalín kvalitatívna STN ISO 1817
14 Gumové diely Súdržnosť kvalitatívna STN 62 1463
15 Tmely Priľnavosť kvalitatívna Technický predpis TP001
16 Odpadové vody Stanovenie pH kvalitatívna Rozhodnutie OUŽP Externý ekológ
Obsah znečisťujúcich látok kvantitatívna Rozhodnutie OUŽP

NH – nameraná hodnota
OUŽP – Obvodný úrad životného prostredia

Scroll to Top