Všeobecné obchodné podmienky, predaj a obstarávanie majetku

Letecké opravovne Trenčín, a.s. ponúkajú na odpredaj nasledovné nepotrebné motorové vozidlá:

Ev. čísloNázov ŠPZRok výrobyMinimálna predajná cena (v € s DPH)Ďalšie informácie a súťažné podmienky
žiadna ponuka

Letecké opravovne Trenčín, a.s. ponúkajú na odpredaj nasledovný prebytočný majetok:

Ev. čísloNázovRok výrobyMinimálna predajná
cena (v € s DPH)
Ďalšie informácie a súťažné podmienky
žiadna ponuka
Predmet predajaSúpisné číslo Číslo parcelyKatastrálne územieList vlastníctvaĎalšie informácie a súťažné podmienky
 a) nehnuteľný majetok: 
– pozemky a stavby

b) hnuteľný majetok:
– súčasti a príslušenstvo k predmetu predaja; ostatný hnuteľný majetok nachádzajúci sa v predmete predaja

Kocurany

Diviacka Nová Ves

Opatovce nad Nitrou

Vrbany
č. 493

č. 779


č. 948


č. 1023
VPK LOTN 2023 súťažné podmienky Nováky
VPK LOTN 2023 kúpna zmluva
VPK LOTN 2023 Tender Conditions
Príloha č. 1 LV č 493
Príloha č. 2 LV č 779
Príloha č. 3 LV č 948
Príloha č. 4 LV č 1023
Príloha č. 5 ostatný nehnuteľný majetok
Príloha č. 6 hnuteľný majetok v predmete predaja


Predmet predajaSúpisné číslo Číslo parcelyKatastrálne územieList vlastníctvaĎalšie informácie a súťažné podmienky
Pozemok – parcela registra „C“
č. 402/156Trenčianske Biskupice4377Súťažné podmienky
Kúpna zmluva
Geometrický plán
Snímka kataster – pozemok letisko
Ochranné pásma letiska TN
Prekážkové roviny nespevnenej RWY
Návrh na výmaz záložného práva


Predmet Termín predloženia ponúkĎalšie informácie a súťažné podmienky
Inštalácia svetelného systému na letisku Trenčín
pre podmienky VFR letov v noci

UKONČENÉ
28.02.2023

LZTN_podklady svetlotechnika 1_SK

LZTN_Call of tenders_Lighting system_EN
Doplnenie bezpečnostných technológií IBS

UKONČENÉ
14.03.2023Podmienky účasti – Doplnenie bezpečnostných technológií IBS
Dodávka technického a programového vybavenia IT infraštruktúry

UKONČENÉ
31.03.2023Ponukové konanie Ilias infraštruktúra V1
Dodanie a montáž plagátov na objekt „UNIMO I“

UKONČENÉ
31.03.2023Ponukové konanie plagáty na Unimo I

Obrázok 1
Obrázok 2
Obrázok 3
Obrázok 4

LOTN_logo_PANTONE
Modernizácia telekomunikačnej infraštruktúry05.05.2023Ponukové konanie – podmienky
Scroll to Top