Ministerstvo obrany bude rokovať o obstaraní 3D rádiolokátorov s Francúzskom, s Izraelom a so Spojenými štátmi americkými

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ukončilo vyhodnocovaciu fázu prijatých vládnych ponúk v súvislosti s  obmenou rádiolokačnej techniky Vzdušných síl Ozbrojených síl SR. Konkrétne ide o 17 ks 3D rádiolokátorov – 6 ks stredného, 5 ks malého a 6 ks blízkeho dosahu, ktoré rezort plánuje obstarať v súvislosti s Dlhodobým plánom rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj  OS SR s výhľadom do roku 2030, schváleným vládou SR v roku 2017.
 
Na základe výzvy boli ministerstvu obrany predložené ponuky z desiatich krajín: Francúzskej republiky, Holandského kráľovstva, štátu Izrael, Maďarska, Poľskej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Spojených štátov amerických, Španielskeho kráľovstva, Talianskej republiky a Tureckej republiky.
 
Projektový tím pozostávajúci  z  expertov ministerstva obrany, Generálneho štábu a Vzdušných síl OS SR zodpovedných za oblasť frekvenčných pásiem, prevádzky rádiolokátorov, protivzdušnej obrany, logistiky, legislatívy, akvizície a financií vyhodnocoval predložené ponuky z hľadiska technických a operačných požiadaviek, cenových ponúk,  termínov dodávok, interoperability s NATO, výcviku, logistického zabezpečenia a možnosti zapojenia slovenského obranného priemyslu. Na základe vyhodnotenia ponúk boli ako najvýhodnejšie vyhodnotené ponuky vlád  Francúzskej republiky, štátu Izrael a  Spojených štátov amerických.
 
V nasledujúcej fáze budú prebiehať bilaterálne rokovania s predstaviteľmi týchto krajín. Zároveň budú prebiehať rokovania s príslušnými agentúrami NATO v súvislosti s integráciou 3D rádiolokačnej techniky do aliančných systémov a tiež s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami.
 
V súlade s uznesením vlády z júla 2018 bude do 30. júna 2019 vláde SR predložený návrh medzivládnej dohody na realizáciu „Obmeny rádiolokačnej techniky Vzdušných síl Ozbrojených síl  SR (stredný, malý a blízky dosah)“ s bližšie špecifikovanými technickými parametrami jednotlivých druhov rádiolokátorov na základe potrieb OS SR,  časovým plánom ich obstarania a štúdiou uskutočniteľnosti zostavenou v súlade s  Rámcom na hodnotenie verejných investičných projektov v SR.
Scroll to Top