Ministerstvo obrany sa ohradzuje voči tvrdeniam opozičného hnutia, rezort nekoná nikdy na základe nátlaku, ale postupuje v zmysle zákonov

Ministerstvo obrany SR sa striktne ohradzuje voči tvrdeniam opozičného hnutia OĽANO a samovymenovaného tieňového ministra obrany Jaroslava Naďa. Rezort obrany v prípade leteckého snímkovania vždy postupoval a postupuje v zmysle usmernení Národného bezpečnostného úradu a Úradu geodézie a kartografie, ktoré sú gestormi príslušných zákonov viažucich sa na túto činnosť. Od samovymenovaného tieňového ministra obrany nikdy neobdržal žiadne oficiálne ani neoficiálne pripomienky, a preto ich ani nebolo možné akceptovať. Pán Naď však nijako neprekvapil, keď ľudí prakticky nabáda, aby podali žaloby na rezort obrany. Aj to je určite jeden zo spôsobov ako sa môže zviditeľniť v hnutí, v ktorom našich strategických spojencov nazývajú agresormi. Je úplne zrejmé, že by nerád zostal v tieni vyjadrení svojho predsedu.
 
Príslušný Odbor riadenia špecializovanej štátnej správy, ktorý v rámci ministerstva obrany  zastrešuje činnosť leteckého snímkovania, vždy konal na základe usmernení Národného bezpečnostného úradu SR. Ministerstvo obrany preto na základe stanoviska Národného bezpečnostného úradu upozornilo v dostatočnom časovom predstihu (1/2 roka), že bude pri posudzovaní žiadostí o letecké snímkovanie vyžadovať aj priemyselnú bezpečnosť a ďalšie súvislosti so zabezpečením ochrany utajovaných skutočností. Nie je však pravdou, že od všetkých majiteľov dronov vyžadovalo bezpečnostné previerky, ako to bolo nesprávne interpretované.
 
Ak teda záznamy, získané pomocou lietajúceho zariadenia (bez ohľadu či ide o pilotovaný alebo nepilotovaný prostriedok) spĺňajú atribúty (parametre) leteckého snímkovania a diaľkového prieskumu Zeme podľa ustanovení zákona o geodézií a kartografii, podliehajú postupu a právomociam stanoveným týmto zákonom pre Ministerstvo obrany SR a zároveň  povinnostiam pre toho, kto takéto záznamy vytvorí. V zmysle uvedeného je teda možné konštatovať, že na takúto činnosť sa vzťahujú ustanovenia zákona o ochrane utajovaných skutočností. Takýmito parametrami sú najmä: určenie polohy záznamov (zapnuté určovanie polohy lietajúceho zariadenia) v určitom súradnicovom a výškovom systéme, či je definovaný plán lietania (letový plán) – dátum leteckého snímkovania, trajektória alebo náletové osi, výška letu, sekvenčné zaznamenávanie, s určitým prekrytom.

Ak fotografické a filmové záznamy, vytvorené za účelom filmu, prezentácie, vizualizácie, reklamy, ilustračné zábery a pod.  neobsahujú parametre leteckého snímkovania podľa zákona o geodézii a kartografii, Ministerstvo obrany SR nemá stanovené úlohy a povinnosti na konanie v tejto oblasti.
 
V rámci objektivity je tiež potrebné uviesť, že dnes používané súpravy na získanie efektných leteckých záznamov umožňujú bez osobitných úprav vytvoriť materiály leteckého snímkovania a diaľkového prieskumu Zeme, ktoré obsahujú také parametre, ktoré spĺňajú podmienky geodeticky zmerateľných bodov v súradnicovom a výškovom systéme, s určitou šírkou prekrytia, v predpísanej výške a v stanovenom pláne.
 
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti sa vyžaduje len vo vzťahu k „leteckému snímkovaniu“. Bezpečnostné previerky od používateľov dronov je možné vyžadovať iba v prípade použitia dronov na vykonávanie leteckého snímkovania podľa zákona o geodézii a kartografii.
 
Fotografovanie a filmovanie, prípadne iné zaznamenávanie z lietajúceho zariadenia, ktoré nespĺňa parametre pre tvorbu kartografických diel, nie je podmienené dohľadom a povinnostiam podľa vyššie spomínaných zákonov.

Scroll to Top