Slávnosť 15-ho výročia prenesenia ostatkov bl. hieromučeníka Teodora Romžu


Vo štvrtok 28. júna sa v Užhorode pri kňazskom seminári bola zakarpatská eparchia svedkom slávnosti 15. výročia prenesenia ostatkov blaženého hieromučeníka Teodora Romžu, ktorý bol v časoch bezbožnej vlády komunizmu umučený pre Kristovo meno. Slávnostnú svätú Božskej liturgiu slúžil spolu s miestnym mukačevským eparchom, vladykom Milanom Šášikom a ďalšími biskupmi východného i západného obradu, vladyka Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Tejto slávnosti sa zúčastnil aj Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
         Slávnostný kazateľ, Mons. Cyril Vasiľ, povzbudil hojný zástup veriacich a mnohých prítomných kňazov, diakonov, seminaristov a rehoľníkov k tomu, aby sa nebáli byť svätými a aby boli svedkami pre nastávajúce storočie a podľa príkladu blaženého Teodora Romžu boli v tomto svete odvážnymi svedkami viery.
         Po svätej liturgii nasledoval sprievod s ostatkami blaženého mučeníka do katedrály, ktorá bola od seminára vzdialená päť kilometrov. I tento sprievod bol vyznaním viery v spoločenstvo svätých a vo večný život.

Scroll to Top