Aktuálna ponuka aktivít – Púte 2018

Pre záujemcov o účasť na pútiach s Ordinariátom OS a OZ SR v roku 2018 oznamujeme, že v tomto roku sa uskutočnia nasledovné púte:

1.) 60. medzinárodná vojenská púť do Lúrd vo Francúzsku 
termín: 16.- 22. mája 2018 (odchod 16. mája, návrat 22. mája);
počet účastníkov:90;
doprava: služobnými autobusmi MO SR, MV SR bezplatne, ZVJS – podľa okolností;
účastnícky poplatok: 165,- € povinná úhrada pred nástupom do autobusu;
stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne, počas pobytu v Lurdoch plná penzia); uzatváranie prihlášok – 28. februára 2018

2.) 13. národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma a Vatikánu v Taliansku
termín: 16. – 22. september 2018
počet účastníkov: 45;
doprava: služobnými autobusmi MO SR, MV SR bezplatne; ZVJS – podľa okolností
účastnícky poplatok: 200,- € povinná úhrada pred nástupom do autobusu;

stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne, počas pobytu v Ríme raňajky a večere, obed individuálne); uzatváranie prihlášok – 31. mája 2018

3.) 8. Cyrilometodské stretnutie Vojenských ordinariátov SR a MR v Zalavári v Maďarsku
termín: 16. júna 2018
počet účastníkov: 45 OS SR v uniformách;
doprava: služobnými autobusmi MO SR bezplatne;
účastnícky poplatok: 5,- €
stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne; uzatváranie prihlášok – 31. mája 2018

4.) 22. národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Levoče
termín: 7. júla – 8. júla 2018;
počet účastníkov: 100;
doprava: služobnými autobusmi OS a OZ SR, alebo individuálne;
účastnícky poplatok: 10,- € povinná úhrada pred ubytovaním s raňajkami;

nocľah: Diecézny seminár J. Vojtaššáka v Spišskej Kapitule (1 noc);

stravovanie: raňajky; uzatváranie prihlášok – 31. mája 2018 

5.) Účasť na 27. medzinárodnej vojenskej púti z Varšavy do Čenstochovej v Poľsku
termín: 4.-14. augusta 2018;
počet účastníkov: celkom 20 (OS SR, MVSR, ZVJS, HaZZ,HzS,CS);
doprava: podľa okolností;
účastnícky poplatok: žiadny;
nocľah: zadarmo v stanoch;

stravovanie: zadarmo v poľných podmienkach; špecifická požiadavka – zdravotný stav, kondícia a plná poľná výbava na 300 kilometrový peší pochod; uzatváranie prihlášok – 31. mája 2018

 
7.) Účasť príslušníkov OS a OZ SR na národnej púti v Šaštíne

termín: 15. septembra 2018;
 

Na púte sa musia záujemci čo najskôr prihlásiť prostredníctvom svojich vojenských, policajných, väzenských, hasičských a colných kaplánov. Na tejto stránke v časti „dokumenty/zahraničné aktivity“ sa nachádza vzor prihlášky, ktorú treba vyplniť, potvrdiť a odovzdať svojmu príslušnému kaplánovi, alebo dekanovi, resp. ak nie je ustanovený, tak odoslať na príslušný Vikariát. Vybraní účastníci budú včas vyrozumení. Prihlášky neposielajte na Ordinariát, ale na príslušné vikariáty!!! Adresy nájdete v kontaktoch.
Spoločné špecifické podmienky pre účastníkov na pútiach: príslušníci OS – OZ SR v aktívnom služobnom pomere, alebo v zálohe – povinná rovnošata; všetci povinné individuálne poistenie cestovných a liečebných nákladov na cestu a pobyt; platný cestovný pas, alebo OP; v prípade účasti aj najbližších rodinných príslušníkov aspoň jeden účastník musí byť v aktívnom služobnom pomere v uniforme!!!); na cestu je potrebné čerpať riadnu dovolenku, náhradné voľno a pod.; finančné zabezpečenie: individuálne vreckové; záväznú prihlášku vyplnenú a veliteľom (nadriadeným) odsúhlasenú a podpísanú je potrebné čo najskôr zaslať prostredníctvom príslušného kaplána na príslušný vikariát.

UPREDNOSTNENÍ BUDÚ ÚČASTNÍCI V UNIFORMÁCH OS A OZ SR!!!

Scroll to Top