Duchovné služby mali ekumenickú pobožnosť u Baptistov v Bratislave

Začiatkom roka mávajú duchovné služby v ozbrojených zložkách štátu (Ordinariát OS a OZ SR a Ústredie EPS v OS SR a OZ SR)  svoje zamestnanie tzv. odborné zhromaždenie.  Pri tejto príležitosti sa už tradične stretnú na spoločných modlitbách za jednotu kresťanov, aby takto vyjadrili svoj súhlas i postoj k vrúcnej túžbe svojho Pána, ktorý sa modlil: „Aby boli jedno.“  Miesto k modlitbám volia striedavo v Katedrále Ordinariátu a v kostole v jednej z cirkví, ktorá má svojich duchovných v EPS. V tento rok sa stretnutie konalo v kostolíku Bratskej jednoty baptistov (BJB) na Palisádach v Bratislave. Domáci veriaci srdečne a so záujmom prijali predstaviteľov obidvoch duchovných služieb na ich modlitbovom stretnutí, ktoré sa riadilo predlohou k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov. Pre rok 2019 ju pripravili kresťania z prevažne moslimskej krajiny, Indonézie, ktorí dali do popredia  tému spravodlivosti na základe starozmluvného textu Biblie: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“ (Deuteronómium 16, 18-20). Chcú tým poukázať na  ohrozenie krehkej harmónie rôznorodej spoločnosti založenej na princípe jednoty v rôznosti , ktorú podkopáva korupcia. Preto vo svojom apeli na kresťanské spoločenstvá vo svete zdôrazňujú spravodlivosť a uplatňovanie práva.

Na modlitbách v baptistickom kostolíku odzneli okrem pripravených modlitieb aj prejavy dvoch vysokých predstaviteľov duchovných služieb – generálneho duchovného plk. Mariana Bodolló, ktorý sa vo svojom príhovore venoval teológii Martina Luthera o ospravedlnení z viery a generálneho vikára pplk. Mons. ThLic. Bartolomeja Juhasa, SDB, ktorý dal poslucháčom do pozornosti amerického baptistického kazateľa Martina Luthera Kinga. Ten v čase občianskeho zápasu za rovnoprávnosť černochov v južných štátoch Únie  zdôrazňoval nenásilné vzdorovanie voči nespravodlivej politike štátnej moci a v boji proti rasovej segregácii. V závere pobožnosti sa vlastnými slovami pomodlili za jednotu kresťanov v našej vlasti i vo svete dvaja predstavitelia z BJB a jeden príslušník zo Zboru väzenskej a justičnej stráže.  Po skončení pobožnosti sa duchovní OS a OZ SR spolu s miestnymi cirkevnými činovníkmi stretli v priestoroch cirkevného zboru BJB na Zrínskeho ulici pri pohostení  a v družných rozhovoroch utužili bratské vzťahy medzi sebou.

Scroll to Top