Návšteva Zalaváru

V maďarskom Zalaváre si zástupcovia MO SR a Ministerstva obrany Maďarska dňa 16.júna 2018 uctili pamiatku sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti 1155. výročia ich príchodu na Veľkú Moravu. Obec Zalavár je jedným z miest, v ktorom sv. Cyril a Metod počas svojej misie pôsobili. Na spomienkovej slávnosti, ktorá je zároveň 7. stretnutím vojenských ordinariátov Slovenska a Maďarska, sa zúčastnili J.E. Mons. František Rábek a J.E. Mons. László Bíró a generálny duchovný EPS plk. Marian Bodolló. Ten sa na slávnostnej omši prihovoril prítomným:

„Dôstojní bratia biskupi, bratia kňazi, páni ministri, vzácni hostia, bratia a sestry,
je pre mňa dnes veľkou cťou, že sa môžem za nás nekatolíkov ako evanjelický farár prihovoriť slávnostnému zhromaždeniu pútnikov, ktorí sme sem spolu prišli z rôznych kútov Slovenska i Maďarska na miesto pobytu našich vierozvetcov- tých, ku ktorým sa bez rozdielu hlásime všetky kresťanské cirkvi na Slovensku a ako k patrónom  aj v Európe.
Teraz nie som povolaný, aby som poctivo zhodnotil historickosť tohto miesta pre nás všetkých. Avšak práve dnes je to aj prvýkrát, čo sa stretli predstavitelia ordinariátov a Ekumenickej pastoračnej služby.
Chcem teraz vyjadriť radosť z toho, že aj dnešné zhromaždenie je dobrým dôvodom k lepšiemu vzájomnému chápaniu  a prehlbujúcej sa spolupráci. Pokračujúcej v tom, čo už bolo naštartované v 20.storočí napr.aj pápežom Jánom XXIII.
Upriamim pri tejto príležitosti teraz pohľad ako teológ na vás bratia z ordinariátov. Nielen veľké prehlásenia a dokumenty, ale aj praktické, či už väčšie alebo menšie drobné počiny, sú dobrým svedectvom toho, v mene Koho to robíme. Naša ľudská spoločnosť býva neraz  ranená. A duchovní by sa práve v takýchto chvíľach mali dokázať ako milosrdní Samaritáni, ktorí nalejú ten pomyselný hojaci olej do rozjatrených rán. Tak, ako ste to napríklad bratia konali na misiách,  keď ste s Božou pomocou dokázali utíšiť bolesť, ktorá zavládla v jednotke, alebo aj doma na Slovensku či v Maďarsku. Dokázali ste nezastupiteľnosť duchovnej služby, čím pokračujete v odkaze vierozvetcov a privádzate ľudí k živému Ježišovi Kristovi.
A keďže na Slovensku si pripomíname tohto roku niekoľko významných výročí- 100 výročie vzniku Československa, 25. Výročie vzniku Slovenskej republiky, chcem ešte raz pripomenúť aj  15. výročie vzniku Ordinariátu.
Dovoľ mi dôstojný brat biskup František na tomto významnom mieste popriať Vám veľa Božieho požehnania, Jeho milosti, ochrany, rozvíjanie cyrilo-metodskej tradície, ale to najdôležitejšie – silné vanutie Ducha Svätého, s ktorým podobne ako Peter s Ježišom, môžete zatiahnuť na hlbinu a zažiť zázračné lovenie. Nech je teda Všemohúci Boh s Vami všetkými!“
          
*Obec Zalavár bola jedným z centier pôsobenia Cyrila a Metoda počas ich misie na Veľkej Morave. Stalo sa tak, keď počas cesty do Ríma pôsobili tri mesiace vo vtedajšom Blatnohrade (dnes Zalavár) na dvore Koceľa, syna nitrianskeho kniežaťa Pribinu. Pri obci sa nachádza rozsiahle archeologické nálezisko z obdobia Veľkej Moravy – základy Pribinovho hradu a Baziliky sv. Hadriána.V roku 2013 bolo v Zalaváre slávnostne odhalené súsošie sv. Cyrila a Metoda.

Scroll to Top