NOVÝ HORIZONT 2019

Aj tento výcvikový rok sa uskutočnilo v termíne od 9. do 13. septembra 2019 medzirezortné cvičenie NOVÝ HORIZONT 2019. Po prvý raz bolo cvičenie vykonávanie ako veliteľsko-štábne cvičenie s podporou simulačných technológií. Cvičenie bolo pripravované príslušníkmi Strediska CIMIC a PSYOPS v spolupráci s Odborom simulačných technológií CV Lešť. Primárnym cvičiacim bola bezpečnostná rada okresu Sobrance, ktorej predsedá prednosta okresného úradu Boleslav Lešo. Sekundárnymi cvičiacimi sú 22.mpr Michalovce, príslušníci PZ SR, CaHP SR, HaZZ SR a sekretariát BR okresu Sobrance.

Zámerom cvičenia bolo rozvíjať spoluprácu výkonných prvkov MO SR, MV SR, MH SR a MZ SR na úrovni kraj/okres/obec (taktickej úrovni) v rámci civilno-vojenského rozhrania pri zabezpečovaní obrany štátu. Cvičenia sa zúčastnilo 73 účastníkov. Okrem cvičiacich sa cvičenia to boli aj pozorovatelia z MO SR, MV SR,  SČK, Žilinskej univerzity, NFIU, ECAV a CaHP. Počas cvičenia bola prítomná aj ekumenická pastoračná služba. ,,Bolo to prvýkrát, čo sme si na takomto medzinárodnom cvičení mohli precvičiť spôsobilosť duchovný poradca. Zároveň mám nádej, že aj v budúcnosti sa budeme zúčastňovať podobných cvičení “ , uviedol generálny duchovný Marian Bodolló.

Cvičenie oficiálne otvoril náčelník štábu veliteľstva PS OS SR plukovník Alexander Kollárik a zároveň privítal účastníkov cvičenia Nový Horizont 2019 a zdôraznil, že jedným z najdôležitejších cieľov cvičenia je identifikovať spoločné postupy a procesy medzi jednotkami MV SR, MO SR a ostatnými orgánmi štátnej správy pri plnení úloh obrany SR v čase vojny, vojnového stavu, pri realizácii operačnej prípravy priestorov operácie ako aj pri navrátení územia orgánom štátnej správy a samosprávy po skončení bojovej operácie.
 

Scroll to Top