Poslanci schválili novelu zákona o obrane Slovenskej republiky

Národná rada SR dnes schválila novelu zákona o obrane Slovenskej republiky, ktorú pripravilo Ministerstvo obrany SR s cieľom skvalitniť riadenie obrany štátu, vrátane procesu plánovania obrany. Nová právna úprava reaguje na poznatky rezortu obrany z aplikačnej praxe, ako aj výsledky analýz systému obrany štátu a reaguje tiež na aktuálny vývoj bezpečnostného prostredia.
 
V súlade s komplexným prístupom k obrane štátu a jej plánovaniu novela zákona o obrane Slovenskej republiky spresňuje vymedzenie pojmov „obrana štátu“ a „systém obrany štátu“ a zároveň dopĺňa vymedzenie pojmu „riadenie obrany štátu“. Taktiež sa spresňujú, dopĺňajú a systémovo usporadúvajú opatrenia prípravy na obranu štátu. Nová právna úprava zároveň vymedzuje pojem „obranné plánovanie“ ako súčasť procesu plánovania obrany štátu.
 
Z novely zákona ďalej vyplýva, že do plánovania obrany štátu sa zaraďuje okrem obranného plánovania aj plánovanie použitia Ozbrojených síl SR na účely obrany štátu a ustanovuje sa tiež plánovanie mobilizácie ozbrojených síl, ako aj plánovanie hospodárskej mobilizácie. Novela zákona tiež počíta so spresnením vyhodnocovania politicko-vojenskej situácie. V rámci procesu identifikovania hrozieb a ich rizík sa zároveň vytvára predpoklad na spracovanie a aktualizáciu plánov použitia ozbrojených síl v čase vojny alebo vojnového stavu.
Scroll to Top