Prenájom podnikovej kuchyne – podmienky súťaže

Letecké opravovne Trenčín, a.s. ponúkajú na prenájom budovu podnikovej kuchyne a podnikovej jedálne vrátane skladových, technologických a sociálnych priestorov (budova so súp. č. 2969 nachádzajúca sa na parc. č. 367/17 so zastavanou plochou 985 m2).  Záujemca má možnosť získať zamestnancov, ktorí sú plnohodnotne spôsobilí na výkon práce v gastronómii, prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.

Výška mesačného prenájmu je vyhlasovateľom súťaže stanovená na minimálne 750,- € bez DPH/mesiac + energie.

Doba prenájmu je 1 rok s možnosťou následného dlhodobého prenájmu.

Podmienkou prenájmu predmetnej budovy je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov podniku a dôchodcov podniku, pričom počet týchto stravníkov je priemerne 200 osôb denne.

Cena stravnej jednotky pre rok 2022 je stanovená na 4,50 € s DPH.

Denný jedálny lístok musí pozostávať minimálne z: 2 druhy polievok, 4 druhy jedál (z toho jedno diétne), nápoje formou postmixového automatu (minimálne dva druhy nápojov, v zime čaj).

Výdaj obedov bude zabezpečovaný zamestnancom a dôchodcom spoločnosti v čase od 11,00 hod. do 12,30 hod.

Obhliadky priestorov je možné vykonať na základe dohody: Ing. Michal Múčka 0902/ 940 092

                                                                                                 Ing. Anna Vinczeová 0911/202 895

Termín prenájmu: od 01. 01.2022

Žiadame záujemcu mailom potvrdiť záujem, resp. nezáujem o prenájom v termíne do 27.09.2021.

Následne termín podania ponuky: do 01.10.2021 do 12,00 hod v zalepenej obálke na adresu spoločnosti: Letecké opravovne Trenčín, a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín, resp. osobne do podateľne spoločnosti. Obal so súťažnou ponukou bude obsahovať údaje:

a)      označenie vyhlasovateľa súťaže

b)      adresu sídla vyhlasovateľa súťaže

c)      označenie: „súťaž Letecké opravovne Trenčín, a.s. KUCHYŇA – neotvárať“

Na obale súťažnej ponuky nesmie byť uvedené označenie záujemcu.

Súťažná ponuka bude obsahovať:

a)      navrhovanú výšku mesačného nájomného

b)      aktuálne referencie záujemcu

c)      doklad preukazujúci oprávnenie podnikať v oblasti gastronomických služieb nie starší ako 1 mesiac

Vyhodnotenie ponúk prebehne v termíne do 08.10.2021, následne budú záujemcovia informovaní o ďalšom postupe.

Scroll to Top