Prihlasovanie do 3. ročníka dobrovoľnej vojenskej prípravy je oficiálne spustené

Záujemcovia o dobrovoľnú vojenskú prípravu si môžu už od dnešného dňa až do 27. apríla podávať žiadosti o zaradenie do prijímacieho konania. Personálny úrad Ozbrojených síl SR je pripravený prijímať žiadosti online (https://www.regrutacia.sk/54-sk/online-registracia-uchadzaca/), ale aj osobne na regrutačných skupinách v krajských mestách podľa miesta svojho trvalého bydliska. Absolventi získajú za 11 týždňov základné vojenské vedomosti a zručnosti a viac ako 1100 eur.
                                                                                                             
„Projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy je jednou z priorít nášho rezortu, ako aj Slovenskej národnej strany. Pre záujemcov sme ešte v minulom roku vytvorili priaznivejšie podmienky a pre tento rok sme nastavili aj termín výcviku tak, aby bol priaznivejší aj pre študentov stredných a vysokých škôl. Začiatok je teda naplánovaný na 2. júla a ukončenie na 14. septembra. Opäť bude prebiehať v Martine v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania,“ povedal šéf rezortu obrany.
 
Ako doplnil náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim občania sú prostredníctvom dobrovoľnej vojenskej prípravy pripravovaní na obranu vlasti a následne sú zaraďovaní do záloh, pričom majú otvorenú možnosť vstúpiť aj do aktívnych záloh a byť teda pripravení na nasadenie v rámci domáceho krízového manažmentu. „V neposlednom rade je potrebné uviesť, že absolvovanie DVP je prínosom aj pre osobnostný rozvoj občanov a mnohé skúsenosti a zručnosti získané počas DVP využijú aj v bežnom živote,“ zdôraznil. 

Rezort obrany má aj tento rok ambíciu vycvičiť 150 vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorí splnia zákonné požiadavky, medzi ktoré patrí štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na území Slovenska, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, dosiahnuté najmenej stredné odborné vzdelanie, ovládanie štátneho jazyka, telesná a psychická spôsobilosť a žiadne vedené trestné stíhanie.
 
Počas trvania výcviku zabezpečí rezort obrany pre vojakov bezplatné ubytovanie, stravu, zapožičanie výstroje a výzbroje a preplatenie cestovných nákladov. Po úspešnom ukončení výcviku budú absolventi povýšení na vojakov 2. stupňa, stanú sa jedným zo zdrojov záloh a v prípade záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať základný vojenský výcvik. Navyše dobrovoľná vojenská príprava je v súčasnosti jedinou legálnou možnosťou pre občanov, ako získať základné vojenské vedomosti a zručnosti bez vstupu do profesionálnych ozbrojených zložiek.
 
Všetky potrebné informácie a registračné formuláre sú dostupné na webovej stránke
www.regrutacia.sk.

Scroll to Top