Slávenie Kvetnej nedele a Svetového dňa mladých v račianskej katedrále


 
Tak, ako Kristus slávnostne vstúpil do Jeruzalema, kde dokonal svoje vykupiteľské dielo, tak aj Kvetnou nedeľou vstúpila Cirkev do Svätého týždňa kedy sa Kristus obetuje, ustanoví sviatosť kňazstva a Eucharistie, slávne vstane z mŕtvych a prikáže apoštolom odpúšťať hriechy.
         Tento deň, 25. marec 2018 bol zároveň tridsiaty tretí svetový deň mladých a k nemu svätý otec František vydal aj svoje posolstvo, ktoré nadväzuje na riadne plenárne zhromaždenie Biskupskej synody na tému: Mladí, viera a rozlišovanie povolania. Tento svetový deň mladých bol zároveň prípravou na budúcoročné Svetové stretnutie mladých, ktoré sa uskutoční v Paname.
         V tento deň býva zvykom, že sa biskupi stretávajú s mládežou svojej diecézy a vojenský ordinár, Mons. František Rábek, nebol žiadnou výnimkou, pretože omša so slávnostným vstupom bola za účasti mládeže a to aj z Akadémie Ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorá prišla so svojím kaplánom kpt. PaedDr. PhDr. ThLic. Tomášom Huďom SchP.
         Stretnutie biskupa s mládežou pokračovalo v neformálnej atmosfére aj po svätej omši a neskôr poobede aj krížovou cestou, ktorú sa títo mladí spoločne modlili.
 

Scroll to Top