Spomienka v Nižnej Slanej

Dňa 4.11.2018, v 23. nedeľu po svätej Trojici sa v chráme Božom v Nižnej Slanej konali slávnostné služby Božie, na ktorých si účastníci pripomenuli 100. výročie od ukončenia 1. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti bola po ukončení služieb Božích odhalená na priečelí chrámu pamätná tabuľa s menami padlých vojakov z Nižnej Slanej. Po tom, čo bola do chrámu Božieho prinesená vojakmi z vojenskej posádky v Rožňave štátna vlajka Slovenskej republiky, všetkých prítomných a hostí privítal br. zborový dozorca kpt. Ing. Marián Turic. Kázňou slova Božieho a liturgiou pri tejto príležitosti poslúžil administrátor Združeného cirkevného zboru ECAV na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo a senior Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin. Liturgiou ďalej poslúžila sestra seniorálna kaplánka Mgr. Lucia Fagová. Liturgiou, pozdravom a odhalením pamätnej tabule poslúžil brat generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, plk. ThDr. Marian Bodolló. V rámci bohoslužieb   sa účastníkom prihovoril PhDr. Radoslav Turík z Klubu vojenskej histórie Beskydy, ako aj plk. v. v. Ing. Martin Gallík a mjr. v. v. Ing. Ján Kolesár z Technickej univerzity v Košiciach. Posledný evidovaný list z frontu desiatnika Michala Fábryho, adresovaný svojej milovane manželke zo zákopov frontovej línie, emocionálne prečítal Štefan Gerža. Na službách Božích piesňou poslúžila aj  FSk Hrabina. Po ich ukončení sa účastníci bohoslužieb presunuli pred chrám, kde najprv odznela štátna hymna Slovenskej republiky, potom bola odhalená pamätná tabuľa  a následne sa prítomným prihovorili pplk. Ing. Oliver Toderiška, veliteľ posádky Rožňava a JUDr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej. Po ukončení oficiálnej časti sa pozvaní hostia presunuli do Kultúrneho domu v Henckovciach, kde pokračoval neformálny program. V rámci neho bola do života uvedená pánom predsedom Matice slovenskej Dr. Gešperom kniha plk. v. v. Martina Gallíka s názvom „Za cisára pána“, dokumentujúca osudy vojakov z Nižnej Slanej počas 1. svetovej vojny. Niekoľkými hudobnými vstupmi sa prezentovala mužská spevácka skupina FS Dubina z Rožňavy. Účastníkom sa ešte prihovorila Ing. Zlatica Halková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave, brat generálny duchovný plk. ThDr. Marián Bodolló , Mgr. Ján Lipták, riaditeľ Štátneho archívu v Rožňave a pán prof. Ondrej Hronec. Po občerstvení nasledovali voľné rozhovory prítomných. Predsedníctvo Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku týmto ďakuje všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave tohto požehnaného a vydareného podujatia.

Prevzaté zo stránky www.gesecav.sk a uverejnené so súhlasom autora.

Scroll to Top