Študenti pri prednáške o extrémizme stíchli…

V utorok, dňa 30.4.2019 sa na Základnej škole Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským a na Gymnáziu v Nových Zámkoch uskutočnila prednáška o extrémizme. Názov prednášky znel „Extrémizmus- týka sa aj mňa?.” Prednášajúcim bol plukovník Marian Bodolló.
Na Gymnáziu v Nových Zámkoch sa prednášky zúčastnili študenti tretieho ročníka štvorročného gymnázia a septimy osemročného gymnázia v celkovom počte 134. Cieľom prednášky bolo poskytnúť pedagógom, ako i študentom základnú orientáciu  v probléme radikalizácie a extrémizmu, ich formách a nebezpečnosti. Preto je nevyhnutné  sústrediť pozornosť na skorú prevenciu radikalizácie a elimináciu faktorov, ktoré ju podmieňujú. Ohrození sú najmä mladí ľudia, ktorí, ako vieme, denne trávia na internete veľkú časť svojho času, a sú aj prostredníctvom jeho niektorých stránok ohrozovaní.
V prednáške zaznelo: ,,Extrémizmus možno deliť podľa rôznych kritérií. Najpodstatnejším je delenie na pravicový extrémizmus (vychádza z ideí rasizmu, fašizmu, nacizmu a neonacizmu, často nacionalizmu) a ľavicový extrémizmus (vychádza z ideí komunizmu, marxizmu a anarchizmu) a v našich spoločenských podmienkach sa možno stretnúť ešte s náboženským a ekologickým extrémizmom.“
Študentov veľmi zaujalo hnutie EMO, taktiež stíchli pri časti venovanej pravicovému extrémizmu. Ďalšou témou, ktorá bola študentom podrobne vysvetlená, bola oblasť náboženského extrémizmu a siekt.
Študentov prednáška zaujala a v krátkej diskusii zazneli otázky i od dozor konajúcich vyučujúcich. Aj generálny duchovný Marian Bodolló sa vyjadril, že bol publikom príjemne prekvapený. Skonštatoval, že prednáška by bola vhodná aj pre rodičov, ktorí tam mali počúvať, čomu všetkému sú ich teenageri vystavení, akým hrozbám a nezačali páchať takúto trestnú činnosť. Jednoducho, aby rodičia vnímali s kým sa ich deti stretávajú a čo robia.
Záverom plk. Marian Bodolló informoval študentov v prípade otázok alebo nejasností (napr. ak by sa stretli so symbolom, termínom, neštandardným správaním, o ktorom si myslia, že súvisia s radikalizáciou, či extrémizmom), tak je možné sa obrátiť na kontaktný mail:
[email protected]
Prednášky sa zúčastnil aj Július Andruskó – kaplán novozámockej rímsko-katolíckej farnosti a JUDr. Katarína Jakubovich, ktorá bola iniciátorka série preventívnych prednášok pre študentov v Nových Zámkoch, ako aj Mgr. Bc. Jarmila Krochtová z odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry – MsÚ Nové Zámky.
Následne z dôvodu pozitívneho ohlasu a aktuálnosti témy, požiadal odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry Mestského úradu v Nových Zámkoch o ďalšiu prednášku pre študentov Spojenej školy na Komárňanskej ulici s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v Nových Zámkoch. Prednáška sa konala za účasti viac 300 študentov v kine Mier v Nových Zámkoch, dňa 16.05.2019.
Scroll to Top