Vláda SR súhlasila s novelou zákona o Ozbrojených silách SR

Vláda SR dnes schválila novelu zákona o Ozbrojených silách SR, ktorú pripravilo Ministerstvo obrany SR s cieľom rozšíriť účely vysielania príslušníkov Ozbrojených síl SR v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich pre SR z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. V prípade súhlasu Národnej rady SR bude nová právna úprava účinná od 1. februára 2020.
 
Novela zákona o Ozbrojených silách SR reaguje na poznatky rezortu obrany z aplikačnej praxe, reflektuje výsledky analýz systému obrany štátu a reaguje tiež na aktuálny vývoj bezpečnostného prostredia. Nová právna úprava zároveň spresňuje úlohy, použitie a riadenie ozbrojených síl, ako aj pôsobnosť vlády SR a Ministerstva obrany SR pri riadení ozbrojených síl, a to v súlade s už schválenou novelou zákona o obrane Slovenskej republiky. 
Scroll to Top