Zmluva o otvorenom nebi – jeden z pilierov stability a bezpečnosti v Európe

Na základe rozhodnutia Konzultatívnej komisie otvoreného neba OBSE o prerozdelení kvót pre pozorovacie lety zo dňa 17. 10. 2018 vo Viedni, Slovenská republika spoločne s Poľskou republikou vykonala spoločný pozorovací let podľa Zmluvy o otvorenom nebi (ZON).  Let bol vykonaný nad územím Ukrajiny. Aktivita bola vedená Slovenskou republikou a realizovaná v termíne 3. – 7. júna 2019 prenajatým certifikovaným pozorovacím lietadlom An-30B ukrajinských ozbrojených síl.
 
V rámci pozorovacieho letu sa vykonáva letecké snímkovanie krajiny špeciálnym fotografickým prístrojom. Miesta fotenia, ako aj samotná trasa letu lietadla bola v rámci schvaľovacej procedúry letového plánu dohodnuté s ukrajinskou stranou dňa 4. júna 2019. Samotný pozorovací let, ktorý sa skladal z dvoch segmentov (Borispoľ – Ivano-Frankovsk, Ivano-Frankovsk – Borispoľ) bol vykonaný 5. júna 2019. Trať letu bola zameraná na severnú a západnú časť Ukrajiny, jej celková dĺžka bola 2099 km z maximálne možných 2100 km.
 
Výstup z pozorovacieho letu, fotografické snímky, sú využiteľné pre čo najširšiu expertnú komunitu a sú dostupné pre všetky účastnícke štáty ZON.
 
V Slovenskej republike je garantom plnenia záväzkov plynúcich zo ZON ministerstvo obrany, ktoré prostredníctvom Slovenského verifikačného centra zabezpečuje nielen aktívne lety nad územím ostatných zmluvných štátov, ale aj prijímanie pozorovacích letov. V roku 2019 očakáva SR 2 pozorovacie lety nad svojim územím – z Ruskej federácie a Ukrajiny.
 
Odbor medzinárodných vzťahov MO SR, do ktorej zložky patrí aj Slovenské verifikačné centrum, vysoko oceňuje túto formu spolupráce s Poľskou republikou. Hlavné výhody sú rozvoj bilaterálnych vzťahov vo vojensko-politickej dimenzii, a budovanie expertnej základne výmenou skúseností a pohľadov na implementáciu a trendy vývoja zmluvy.
Scroll to Top