130. výročie vysviacky Andreja Hlinku


Bratislava 30. septembra (TK KBS) Stotridsiate výročie kňazskej vysviacky a stopäťdesiate piate výročie narodenia Andreja Hlinku oslávili v Bratislave-Krasňanoch. Slávnostná spomienka sa konala v sobotu 28. septembra 2019 v Katedrále sv. Šebastiána. Slávnostnú svätú omšu celebroval biskup Mons. František Rábek, predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS, koncelebroval páter Ján Ďurica, SJ. Svätá omša bola uvedená fujarovými fanfárami a sprevádzal ju mužský spevácky zbor Chorus Augustini, pôsobiaci v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke, pod vedením zbormajstra Róberta Dinuša. Na slávnosti sa zúčastnil ministerský radca Veľvyslanectva Rumunska v SR Eugen Predatu, druhý tajomník Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Robert Frelik, nechýbali ani zástupcovia Národnej rady SR a ministerstva kultúry. Osláviť otca národa v hojnom počte prišli aj veriaci. Biskup Rábek v homílii nadviazal na evanjeliové čítania a vyzýval na život v spravodlivosti, nábožnosti, viere, láske, trpezlivosti a miernosti, pretože zachovávanie Božích prikázaní je cestou do večného života. Vyzdvihol kňazskú vernosť otca Andreja Hlinku Bohu a národu počas celého jeho života či už v službe kňaza, alebo v službe politika. „A tu by som prešiel na druhú časť, k mužovi dnešného dňa, na ktorého spomíname, pánovi prelátovi Andrejovi Hlinkovi. Bol kňaz a ako človek, ktorý mal lásku k ľuďom; lásku k národu a tomu zasvätil svoj život v kňazskej službe, ale aj ako politik. Dnes je situácia iná, už máme dosť inteligencie schopnej plniť aj politické úlohy a my kňazi priamo do politického života nemôžeme zasahovať a nesmieme. Ale v tých časoch to bolo iné. A vieme zo života Andreja Hlinku, že túto svoju politickú činnosť chápal ako službu národu, pre dobro národa a to je správny motív – slúžiť spoločnému dobru. Vieme, že toto spoločné dobro videl rozličným spôsobom, ako sa veci vyvíjali – najprv v spoločnom štáte s Čechmi, potom bol presvedčený, že Slovensko potrebuje samostatnosť, a tieto jeho politické vízie sa postupne naplnili, aj keď za tých ťažkých okolností tretej ríše. Potom došli časy, keď čo len náznaky nejakej túžby po samostatnosti Slovákov znamenali väzenie alebo ešte niečo horšie, ale potom nám Boh dal ten dar slobody a národnej samostatnosti, po ktorej Hlinka túžil a ktoré on chápal ako to najlepšie pre Slovákov. Za to mu treba byť vďačný a je potrebné, aby sme si brali z neho a jeho spôsobu života, jeho služby národu príklad. Politická služba by mala byť formou lásky k blížnemu, a to formou veľmi dôležitou. Ján Pavol II. kedysi povedal, že politika, to je robenie dobra mnohým. A čo sa robí pre mnohých, to je dobré aj pre jednotlivcov, čiže môžeme urobiť dobre mnohým. A tu je otázka, či ľudia, ktorí sú činní v politike, to takto chápu, či im záleží na konaní dobra pre spoločnosť, alebo dobra pre seba, alebo nejaké úzke skupiny A je správne, aby sme si pripomínali a brali ako vzor takých mužov, ako bol Andrej Hlinka, ktorí boli nezištní, ktorí urobili niečo pre ľudí a pre národ. Na záver, milí priatelia, ďakujme Bohu za dar takého muža, ako bol Andrej Hlinka, a za dar jemu podobných. Prosme Boha za večnú odmenu pre tohto muža, ktorý stál na strane spravodlivých voči Bohu i voči ľuďom, a prosme, aby o ňom platilo, čo Ježiš povedal: Blahoslavení lační po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.“ Po chrámovej hymne Bože, čos’ ráčil slovenskému rodu… Daniela Suchá poďakovala otcovi biskupovi za slávenie svätej omše a odovzdala mu kyticu kvetov. Slávnosť bola ukončená hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.

Scroll to Top