Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Ministerstvo obrany SR dnes predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030. Takýto strategický dokument, ktorý je výnimočný tým, že predstavuje plán obranných investícií do roku 2030, absentoval v rezorte obrany takmer 25 rokov. Vychádza z Bezpečnostnej, Obrannej a Vojenskej stratégie SR, ktoré reagujú na zmenu bezpečnostnej situácie, stanovujú strategické ciele a návody na ich dosiahnutie.

Prioritou rezortu obrany pod vedením Slovenskej národnej strany je aj naďalej pokračovať v systémovom a systematickom rozvoji a budovaní ozbrojených síl tak, aby to boli moderné, akcieschopné a dôveryhodné sily disponujúce adekvátnym potenciálom, schopné zaručovať obranu Slovenskej republiky a podieľať sa na kolektívnej obrane v rámci NATO a EÚ.  Základným princípom uvedeného plánu je hodnota za peniaze tak, aby peniaze daňovníkov boli využité čo najefektívnejšie.  Na druhej strane, je princípom aj to, aby boli pri modernizácii OS SR v maximálnej možnej miere zapojené kapacity domáceho obranného priemyslu s cieľom podporiť rozvoj zamestnanosti, slovenskej ekonomiky a rast HDP.
 
Dlhodobý plán stanovuje priority rozvoja v oblasti personálu, výzbroje, infraštruktúry a výcviku. Jeho jadrom je zoznam hlavných projektov modernizácie výzbroje, techniky a komunikačných a informačných systémov a infraštruktúry s harmonogramom realizácie a uvedením ich prepojenia na jednotlivé spôsobilosti. Definuje tiež spôsob realizácie projektov, kde je predpoklad zapojenia slovenského obranného priemyslu, európskych riešení, a to najmä v rámci iniciatívy stálej štruktúrovanej spolupráce EÚ (PESCO), ako aj cestu bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce.

Dokument je založený na predpoklade, že bude naplnený prísľub voči NATO a súčasne splnená časť podmienok na zapojenie sa do PESCO v rámci EÚ, teda vyčleňovať na obranu dve percentá z HDP (1,6 % z HDP na obranu v roku 2020 a 2 % z HDP v roku 2024)  a z toho poskytovať na modernizáciu minimálne 20 percent.

Plán naznačuje hodnoty súčasných  a budúcich spôsobilostí Ozbrojených síl SR a to z hľadiska ich ceny a  vnútornej kvality, čím  nadväzuje na princíp „hodnoty za peniaze“.

Úspešnosť realizácie dlhodobého plánu sa bude posudzovať dosiahnutím úplných a certifikovaných spôsobilostí, nie iba realizáciou modernizačných projektov bez realizácie ďalších nadväzných krokov. O postupe modernizácie bude vláda SR, ale aj verejnosť informovaná pravidelnými správami, ako aj cestou pravidelného hodnotenia obrany.

Scroll to Top