Letný biblický tábor Úradu EPS MV SR opäť v Slovinsku

Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR tradične každý rok organizuje letný biblický tábor pre deti zamestnancov MV SR, príslušníkov polície a hasičov. Tento rok miestom konania tábora bolo opäť po dvoch rokoch slovinské kúpeľné mesto Moravské Toplice. Tábor sa konal sa v dňoch 21. až 27.7.2019.
Kapacitne bola účasť obmedzená na 25 detí, ktoré sa zišli zo všetkých kútov Slovenska. Mesto Moravské Toplice, sa nachádza pri hraniciach Slovinska, Maďarska a Rakúska.
Vedúcimi na tábore boli riaditeľ Úradu EPS MV SR plk. Milan Petrula, policajná duchovná ÚEPS na Krajskom riaditeľstve PZ v Košiciach mjr. Jana Tabačková a policajný duchovný ÚEPS na Akadémii Policajného zboru v Bratislave npor. Milan Bartko.
Všetci účastníci tábora, deti s vedúcimi, boli ubytovaní v cirkevnom zariadení, patriacemu evanjelickému cirkevnému zboru Moravské Toplice. Brat emeritný biskup evanjelickej cirkvi v Slovinsku, Geza Erniša, bol organizačne nápomocný celému priebehu pobytu detí v tábore ako pri komunikácii tak aj pri vybavovaní stretnutí a zabezpečenie ukážok činnosti slovinskej polície za čo mu patrí veľké poďakovanie.
Letný biblický tábor niesol hlavnú tému Voda života. Je to znak toho, že Ježiš Kristus je prameňom, a hlavným veršom tábora bol 14. verš z evanjelia podľa Jána v 4. kapitole: „Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmädne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“
Každý deň sa deti oboznamovali s jednou biblickou témou spojenou s témou vody – stvorenie a počiatok života, potopa, sucho, žena Samaritánka a búrka na mori. Jednotlivé témy boli rozpracované popri náboženskej oblasti aj do sféry osobnej etiky, postojov a rozhodovaní ako aj utvrdzovaní v pozitívnych životných hodnotách, ktoré v sebe nesie kresťanská viera. Deti boli rozdelené do 5 rôznych družstiev podľa názvov slovenských riek – Hornád, Hron, Morava, Poprad a Váh a počas celého tábora zbierali body –  za učenie sa biblických veršíkov, za kolektívnosť, odvahu a vzájomnú pomoc, za skutky obetavosti ako aj za umiestnenie v táborových súťažiach.
Deti navštívili počas tábora v pondelok, utorok a štvrtok aj miestne termálne kúpalisko, za účelom oddychu ale aj zvyšovania zručnosti v plávaní.  V stredu bol naplánovaný výlet do jednej z najkrajších slovinských alpských dolín – Lagerská dolina s vodopádom Rinka, kde deti mohli obdivovať krásu prírody, oboznámiť sa s chráneným prírodným  územím a pri túre zvyšovať svoju fyzickú zdatnosť.
Počas tábora prišli vo štvrtok doobeda navštíviť deti aj príslušníci slovinskej polície, ktorí predviedli a opísali činnosť služieb hraničnej, kriminálnej, dopravnej polície. Zároveň boli vykonané ukážky činnosti služobnej kynológie pri zadržaní páchateľa ako aj vyhľadávaní omamných látok. Slovinskí policajti predviedli svoje vozidlá, motorky, aj s ich vybavením ako zastavovací pás, putá, helmy, obušky a radar na meranie rýchlosti.

Veľmi vzácnou bola osobná návšteva krajského policajného riaditeľa oblasti Murska Sobota, Mag. Damira Ivančiča, s ktorým vedúci tábora strávili príjemné chvíle v priateľských rozhovoroch o možnostiach užšej spolupráce a aktivitách duchovnej služby. V piatkové popoludnie bola zarezervovaná lanová dráha, na ktorej sa táborníci doslova pohybovali medzi korunami stromov a prekonávali nielen rôzne lanové prekážky, ale aj strach z výšok a precvičovali svoju fyzickú i psychickú kondíciu.
Sobota bola dňom vyhodnotenia veľkej táborovej hry, balenia a rozlúčok. Deťom boli odovzdané diplomy a tiež vecné ceny, ktoré poskytla kancelária ministra vnútra SR, za čo veľmi pekne ďakujeme.
Tešíme sa opäť na ďalšie stretnutie s vami ako aj s vašimi deťmi pri ďalších aktivitách úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR.

Scroll to Top