Ministerstvo obrany opäť podporí projekty mimovládnych organizácií

Ministerstvo obrany SR opäť podporí zaujímavé projekty mimovládnych organizácií a rozdelí im sumu takmer 100.000 eur. Aj v tomto roku môžu občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky, predložiť maximálne jeden projekt. Najvyššia výška dotácie na jedného žiadateľa je stanovená sumou 50 000 eur a najnižšia je 500 eur. 

Jednotlivé organizácie môžu predkladať svoje projekty, ktoré sa týkajú vzdelávacích aktivít, športových, brannošportových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Tie by mali byť zamerané na podporu výchovy občanov k vlastenectvu, informovanie verejnosti o NATO a EÚ, prípravu občanov na obranu SR, prezentáciu Ozbrojených síl SR, podporu  kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov. Uchádzať sa o dotáciu je možné aj za účelom podpory starostlivosti o športové talenty a podporu vrcholového a výkonnostného športu. Dotácie je možné udeliť aj projektom na podporu procesu personálneho doplňovania ozbrojených síl, ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. Je možné použiť ich aj na úhradu nákladov, ktoré súvisia s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami odborne zameranými na ozbrojené sily vrátane úhrady členského príspevku. Posledným dňom na predloženie projektov je 31. marec 2018. Podrobné informácie sú zverejnené www.mosr.sk.

Scroll to Top