Otec a syn V.

Po piatykrát zorganizovalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR stretnutie Otcovia a synovia na víkendovke v Janoškovom dome ( okr. Liptovský Mikuláš ) od 26. ˗ 28.4.2019. Zraz účastníkov bol v piatok podvečer. Dohromady ich bolo dvadsaťdeväť ˗ z toho šestnásť synov a trinásť mužov. Po ubytovaní a spoločnej večeri začala večerná téma so zamyslením nad slovami listu Jakubovho 2, 5- 13 : ,, 5 Počujte, bratia moji milovaní: či Boh tých, čo sú v očiach sveta chudobní, nevyvolil, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva zasľúbeného tým, čo Ho milujú? 6 Ale vy ste znevážili chudobného. Či nie bohatí vás utláčajú a vláčia po súdoch? 7 Či sa nie oni rúhajú slávnemu menu, ktoré bolo vyslovené nad vami? 8 Iste, ak plníte kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš blížneho ako seba samého! dobre činíte. 9 Ale ak uprednostňujete osoby, páchate hriech a zákon vás usvedčuje ako priestupníkov. 10 Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom (prikázaní), previnil sa proti všetkým. 11 Veď Ten, ktorý povedal: Nescudzoložíš! povedal aj: Nezabiješ! A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestúpil si zákon. 12 Aj hovorte aj konajte ako ľudia, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. 13 Lebo nemilosrdný bude súd nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo; milosrdenstvo nemá strach pred súdom.

Druhý deň v sobotu, napriek nepriaznivému počasiu- mrholeniu a zime bola podniknutá niekoľkohodinová túra cez horu do Dovalova a späť. Na vrchole hory ako správni vlastenci zaspievali všetci slovenskú hymnu. Tentoraz ani jeden pár počasie neodradilo, hoci tam boli mali juniori začínajúci šiestym rokom života, ani jeden z párov nebol otrávený alebo sklamaný. Po obede nastala chvíľa, kedy otcovia so synmi museli ako dvojica predviesť svoju zručnosť pri zostrojovaní provizórnej panvice, na ktorej mali uvariť vajíčko nad horiacimi šiškami. Išlo o zostrojenie šesťhrana z vetiev vŕby alebo liesky, na ktorý sa mal upevniť alobal.  Na jeho jednotlivé hrany sa priviazali meter dlhé špagáty, ktoré mali šiesti potom nad ohňom držať.  Podeň sa naložili šišky, a pomaly sa šesťhran s rozbitým surovým vajcom spúšťal ponad oheň. Chcelo to cit a koordináciu. Túto pomerne náročnú disciplínu na čas a techniku nevzdal nikto, no iba dvom šesťčlenným skupinám  zo štyroch sa podarilo úlohu splniť. Opäť aj tí, ktorí nemajú technické vzdelanie boli sami sebou prekvapení, k čomu ich dokáže kolektív ostatných mužov vybudiť. Po zvládnutej disciplíne všetci využili priazeň počasia ku grilovaniu slaniny a špekačiek. Po večeri bol dobrý čas na rozhovory. Kresťanský animátor Vojtech Sirkovský pripravil pre otcov a synov tému, nad ktorou mali otcovia spolu so synmi premýšľať- ,, Aký som otec?, čo chcem, aby bolo z môjho syna?“

Nedeľa už tradične patrila nielen baleniu, no najmä službám Božím. Počas kázne,  zazneli tieto slová: ,,sme po udalostiach Veľkej noci. Mária ako žena prišla k učeníkom a povedala: Videla som Pána! Kresťanstvo neznačí niečo vedieť o Bohu, ale kresťanstvo znamená poznať Ho. Neznačí viesť o Ňom diskusiu, ale stretnúť Ho. To značí istota vedenia, že Ježiš žije. Dokážeš to smelo ako chlap a správny kresťan povedať aj ostatným a nebáť sa výsmechu a predsudkov?“

Preto na záver stretnutia nebolo vôbec nutné položiť otázku, či takéto stretnutia majú zmysel. Naopak, opäť sa všetci jednomyseľne zhodli, že je dôležité sa stretnúť znovu na jeseň.

Scroll to Top