Posledná omša v službe zástupcu vikára pre OS SR


Dňa 14. marca 2018 celebroval o 12:00 hod. kpt. PhDr. Stanislav Kaník svoju poslednú svätú omšu vo funkcii zástupcu biskupského vikára pre vikariát OS SR.
         Nasledujúci deň bol Dp. Kaník prevelený na službu kaplána pri Úrade hlavného lekára MO SR vo vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku.
         Homília svätej omše, ako aj záverečné slovo biskupského vikára pre vikariát MO SR, plk. Mons. PaedDr. Jozefa Michalova povzbudzovala veriacich a najmä Dp. Kaníka k tomu, aby sa nebáli prijať Božiu vôľu vyjadrenú vôľou biskupa, vojenského ordinára Mons. Františka Rábeka. K pokornému prijatiu Božej vôle povzbudzovalo aj aktuálne čítanie z evanjelia podľa Jána, predpísané na tento deň: „Nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.
         Biskupský vikár, vedúci sekretariátu, odborný referent, diakon, ako aj veriaci, ktorí pracujú na MO SR aj touto cestou ďakujú Dp. Stanislavovi Kaníkovi za jeho službu a prajú mu, aby horlivo a s láskou pracoval na novom pastoračnom mieste.

Scroll to Top