Rok pokoja nám prináša….

Tak spieva nábožný ľud na Nový rok o svojom narodenom spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Veriaci kresťania vedia, že aj v tomto roku 2018 im môže dať dobrý rok len ten, kto vládne nad všetkým a tým je jediný Boh a Pán. On je život naša spása, pokračuje text piesne. Toho vodcu by sme nemali stratiť  zo svojho zorného uhla i počas všetkých dní v roku, v ktorom si chceme pripomínať významné výročia svojej novodobej histórie.
Slovenská republika vstúpila do nového roku s oslavou svojho dvadsaťpäťročného jestvovania. Ľud Slovenska má čo oslavovať. Má za sebou úspešný príbeh v novom štáte v pokojnom prostredí európskej krajín, ktoré sa zjednocujú sledujúc ušľachtilé ciele humanizmu a ekonomického prospechu. Tento príbeh začal nielen pred štvrťstoročím pokojným rozdelením Československej federatívnej republiky a vznikom nášho mladého štátu, v ktorom sa musel popasovať so sociálnymi, hospodárskymi a ekonomickými problémami a zvládnuť ich k relatívnej spokojnosti ľudu i susedných národov.  Historicky vzato úspešný slovenský príbeh začal už pred 100 rokmi, keď vznikla prvá Československá republika, v ktorej slovenský ľud dostal nebývalé slobody, aby sa mohol rozvinúť vo svojich národných a politických právach do modernej podoby dnešného emancipovaného národa.
Dnes, keďže ako republika prežívame obdobie ekonomickej prosperity z hospodárskeho rozvoja a konjunktúry priemyslu, sa chválime úspechmi v mnohých oblastiach, najmä, keď ich porovnávame s úsilím krajín, ktoré ešte svoje ťažkosti neprekonali. Samozrejme, že v taký čas sa ľahko zabúda na to, že ešte nedávno sme i my boli „v ich problémoch“ a dobre nám padlo, keď nám silné a úspešné krajiny  boli ústretové a dobroprajne nám pomáhali napredovať, aby sme čím skôr dosiahli podobnú úroveň vyspelosti. Na toto by sme mali myslieť, keď i nám príde chvíľa, že by sme sa mali „rozzelenať“ a „donášať úrodu“   v podobe solidarity s ľuďmi krajín, ktoré toľko „šťastia“ nemali. Ak v čase svojich dobrých rokov zabudneme na biednych, núdznych, cudzincov a vojnových utečencov, Pán Boh, ktorý súdi národy, každému nameria spravodlivo.  Svoju prosperitu neudržíme a stratíme svoje postavenie.
Preto všetci, čo veria, že nám Pán Boh dáva ďalší rok pokoja, prajme a konajme dobro podľa vôle najvyššej morálnej autority, ktorú nám ukázal vo svojom pre nás narodenom Synovi Ježišovi Kristovi.
Scroll to Top