Púť do Svätej zeme II.


Po navštívení najvýznamnejších miest pre nás kresťanov, Betlehema a Jeruzalema, ktoré sú svedkami udalostí Božej ekonómie našej spásy, pútnici prvej farskej púte vojenskej farnosti sv. Juraja pri Ministerstve obrany SR a Generálnom štábe OS SR navštívili Galileu, kde sa nachádzajú ďalšie významne miesta, ktorých sa dotkli nohy Ježiša Krista a jeho učeníkov. Hora Karmel, kde prorok Eliáš obhájil vieru v jediného Boha pred pohanskými kňazmi, vrch Tábor, miesto premenenia Pána, či Kána Galilejská, ktorá je svedkom prvého zázraku Ježiša Krista – premenenia vody na víno. V duchu slov známej náboženskej piesne “Keď v Galilei svadbu konali, Pána Ježiša na ňu pozvali…” mnohí na mieste ustanovenia sviatosti manželstva mohli obnovením manželských sľubov nanovo pozvať Krista do svojho manželského života a prosiť ho, aby on premenil vodu všedných dní manželského a rodinného života, ktorý je časti spojený s problémami a starosťami, aby tie Pán premenil na dobré víno vzájomného porozumenia, trpezlivosti a lásky. Po prehliadke archeologických vykopávok z čias Rímskej ríše, ktoré sa nachádzajú pod chrámom v Káne Galilejskej a návštevy baziliky Zvestovania Pána v Nazarete, bola zavŕšená ďalšia časť prvej púte vojenskej farnosti sv. Juraja do Svätej zeme.

Scroll to Top